Den nationella distansarbetsdagen firas i morgon för fjärde gången. Ännu finns det tid att anmäla sig! Årets tema är Nya former för arbetsledning

Pressmeddelande 56/2014, Helsingfors 17.9.2014
Intresset för distansarbete ökar – under 2013 arbetade närmare en tredjedel av löntagarna på distans åtminstone ibland. Den nationella distansarbetsdagen firas med ett evenemang torsdagen den 18 september. Årets tema är Nya former för arbetsledning. Värdar för evenemanget är Microsoft och Arbetshälsoinstitutet. Anmälningar tas emot fram till torsdag kl. 16 på adressen www.etatyopaiva.fi.

Den nationella distansarbetsdagen firas nu för fjärde gången. Syftet med evenemanget är att främja distansarbete och mobilt arbete. Distansarbetsdagen är ett utmärkt tillfälle för olika organisationer att pröva på distansarbete i praktiken. Varje år väljer vi ett nytt aktuellt tema. I år ville vi väcka diskussion kring temat ledarskap, eftersom distansarbete förutsätter både bra chefsarbete och att medarbetarna klarar att leda sitt eget arbete. "En fungerande distansarbetskultur kräver ett gott samspel mellan ledningen, cheferna och medarbetarna. Ledningen formulerar en policy för distansarbete, cheferna och medarbetarna utarbetar tillsammans rutiner och arbetsmetoder som lämpar sig för distansarbete och medarbetarna anpassar det nya arbetssättet till sina behov så att möjligheten att arbeta på distans främjar deras hälsa och välbefinnande", säger specialforskare Seppo Tuomivaara vid Arbetshälsoinstitutet.

Enligt en undersökning genomförd av Arbets- och näringsministeriet 2013 arbetar hela 28 procent av löntagarna på distans åtminstone ibland. Vanligast var distansarbete bland högre tjänstemän: inom denna kategori hade 44 % erfarenhet av att arbeta på distans, enligt Arbetshälsoinstitutets undersökning Arbete och hälsa i Finland 2012.

Trots att distansarbete är så vanligt, är frågan om förtroende ett ämne som fortfarande väcker diskussion – men alltför hård styrning tar kål på de anställdas arbetsglädje och engagemang, påpekar Lotta Harju, forskare vid Arbetshälsoinstitutet.

”Faktum är att många får mera gjort när de arbetar på distans, eftersom de inte behöver öda tid på arbetsresor och möten. Men många som arbetar på distans känner sig tvungna att arbeta oskäligt mycket för att visa sig värda detta privilegium. De plågas av ständiga skuldkänslor över att inte "få tillräckligt mycket gjort". De glömmer att man inte heller på kontoret alltid arbetar så effektivt, eftersom man där ofta störs av avbrott i arbetet."

Distansarbete kan fungera som en källa till ny inspiration

Distansarbete ger en möjlighet att ostört koncentrera sig på sina arbetsuppgifter, så att man helt kan upp i sitt arbete och utveckla nya och kreativa tankar. Det är därför som det är så viktigt att freda vissa tider av dagen för ostört arbete, så att man t.ex. inte frestas att genast ta itu med sin e-post.

"Om man håller fast vid att en del av dagen ska vara fredad från avbrott, får man bättre kontroll över sitt arbete, och då känns arbetet också mer inspirerande", konstaterar Lotta Harju.

Att leda distansarbete är en utmaning framför allt för distansarbetaren själv: hur ska man organisera sitt arbete, när det inte längre styrs av traditionella tidsramar och fysiska strukturer? Arbetstagarna tar ansvar för sina arbetsuppgifter, men hur är det med deras välbefinnande?

"Om arbetet inte upplevs som inspirerande, kan det bero på att arbetsmiljön är så hektisk att man inte kan utföra sitt arbete så bra som man skulle önska. Alltför stark tidspress minskar känslan av kontroll över arbetet och gör att man kan tappa arbetslusten."

Råd om distansarbete:

Spelregler. Inom arbetsgemenskapen bör man slå fast tydliga regler för vem som kan arbeta på distans och när och var distansarbete kan komma i fråga. Tydliga spelregler skapar en grund för ömsesidigt förtroende och likvärdigt bemötande. Alla ska vara klara över vilka typer av arbeten och situationer som lämpar sig för distansarbete.

• Förtroende. Distansarbete baserar sig alltid på ömsesidigt förtroende. Förtroendet byggs upp i en regelbunden och öppen dialog mellan chefen och medarbetarna om vad som fungerar bra respektive dåligt i distansarbetet. En bra chef är beredd att delegera ansvar och hålla fast vid att medarbetarna uppfyller sina förpliktelser.

• Samspel. Man bör se till att det finns tekniska förutsättningar för att hålla kontakt och att kontakthållningen fungerar, både mellan chefen och medarbetarna och mellan medarbetarna själva. Det bör också finnas möjlighet att umgås under mer inofficiella former. Även vid distansarbete är det viktigt att slå vakt om samhörigheten och komma överens om när och hur man ska ha kontakt med varandra. En chef får inte vara frånvarande, särskilt inte för de medarbetare som arbetar på distans!

• Målsättningar. Chefen bör sätta upp målen för distansarbetet, bestämma hur måluppfyllelsen ska följas och upprätta en tidsplan för detta tillsammans med medarbetaren. Det lönar sig att kontrollera måluppfyllelsen regelbundet och se till att det finns möjligheter till ömsesidig återkoppling.

• Uthållighet i arbetet. Det är viktigt att det ordnas med arbetshandledning och hjälp med att orka i arbetet. Faktorer i distansarbetet som skapar välbefinnande och höjer arbetsmotivationen är känslan av att kunna lita på varandra och att man upplever sig ha kontroll över sin tidsanvändning under arbetsdagen och möjlighet att smidigt växla mellan arbete och andra områden av livet. Det är också viktigt att kunna identifiera fallgroparna i distansarbetet. Ansvaret får inte bli för tungt, arbetet måste bli gjort, distansarbetarna måste få det stöd de behöver för att orka och ingen av dem får bli isolerad och tappa kontakten med arbetsgemenskapen.

Distansarbetstest

Känner du att kreativiteten flödar när du arbetar på distans? Skulle din vardag bli lättare om du fick arbeta på distans? Hur förhåller sig din chef till distansarbete? Är distansarbete något för dig? Ta vårt snabbtest, så får du veta svaret: http://tyopiste.ttl.fi/Kyselyt/Sivut/Tee_testi_Sopiiko_sinulle_etatyo.aspx

Mer information:

Pressmeddelande 10.9.2014: Årets distansarbetsledare 2014

Pressmeddelande 29.5.2014: Nationella distansarbetsdagen firas den 18 september – årets tema är Nya former för arbetsledning

www.etatyopaiva.fi

Camilla Lindfors, kommunikationsdirektör, Microsoft Oy
tfn 040 838 6686, camilla.lindfors[at]microsoft.com

Kristiina Kulha, informationschef, Arbetshälsoinstitutet
tfn 040 548 6914, kristiina.kulha[at]ttl.fi

Den nationella distansarbetsdagen
Den nationella distansarbetsdagen ordnas torsdagen den 18 september. Det är fråga om ett samarbetsprojekt mellan Arbetshälsoinstitutet och Microsoft som har till syfte att främja distansarbete och mobilt arbete. I fjol deltog närmare 24 000 i kampanjen. Årets tema är Nya former för arbetsledning, eftersom framgångsrikt distansarbete kräver inte bara gott chefskap och bra spelregler, utan också förmåga att leda sitt eget arbete och förmåga att samarbeta med andra i en mångformig arbetsgemenskap. Anmälningar till distansarbetsdagen tas emot på adressen www.etatyopaiva.fi. På kampanjens webbplats hittar man mer information om distansarbetsdagen och intressanta berättelser av föregångare på området. Webbplatsen innehåller också tips om hur man främjar distansarbete. Kampanjen kan följas också på Facebook på adressen www.facebook.com/kansallinenetatyopaiva och på Twitter via #etatyopaiva. Kampanjens huvudsamarbetspartner är DNA.

Microsoft
Microsoft är världens ledande leverantör av programvaror och programbaserade lösningar och tjänster för företag, organisationer och enskilda användare. Vår vision är att tillhandahålla lösningar som främjar kundens framgång genom att erbjuda nya och innovativa möjligheter att dra nytta av informationstekniken. I Finland har Microsoft Oy 280 anställda och över 3000 samarbetspartner. Koncernens globala omsättning under det räkenskapsår som avslutades i juli 2013 uppgick till 77,85 miljarder amerikanska dollar.

Arbetshälsoinstitutet
Arbetshälsoinstitutet är ett forsknings-, utvecklings- och expertinstitut, vars syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och förbättra arbetstagarnas välbefinnande. Vi erbjuder oberoende och tillförlitliga experttjänster som grundar sig på forskningsbaserad kunskap. Verksamheten bedrivs vid verksamhetsenheter på sex olika orter, med huvudkontor i Helsingfors. Antalet anställda uppgår till cirka 730. Arbetsinstitutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor.

Om oss

Arbetshälsoinstitutet (Työterveyslaitos) är en forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Arbetshälsoinstitutet har cirka 600 anställda. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på five orter och huvudkontor i Helsingfors. 50 % av budjetten kommer från staten.

Prenumerera