Läkemedelsförpackningar kan göras mer lättanvända om man redan i planeringsskedet tar hänsyn till användarens behov

Jyväskylä universitet och Arbetshälsoinstitutet informerar

Det är viktigt att redan i planeringsskedet tänka på förpackningarnas kommande användare och hur de klarar att hantera dem, visar en undersökning av läkemedelsförpackningars användbarhet. Läkemedelsförpackningar går lättare att öppna om de har en tydlig öppningsmekanism, är lätta att greppa och kan öppnas utan större kraftanvändning.

Läkemedelsförpackningar är konsumentprodukter som bör vara lätta att öppna och säkra att använda. Men många upplever att läkemedelsförpackningar är svåra att få upp, särskilt äldre personer eller personer med nedsatt funktionsförmåga och stor läkemedelskonsumtion. Också många äldre anställda inom vården kan ha problem med det ständiga öppnandet och stängandet av förpackningar i samband med den dagliga doseringen och delningen av läkemedel.

I undersökningen medverkade 45 kvinnor, av vilka en del var regelbundna läkemedelsanvändare och andra var vårdanställda till vars arbetsuppgifter det hörde att öppna läkemedelsförpackningar och dosera läkemedel. De medverkande indelades i tre grupper: friska 69–79-åringar, ledgångsreumatiker i åldern 39–67 år och vårdanställda i åldern 47–62 år. Förpackningarnas öppningsbarhet bedömdes med hjälp av ett frågeformulär och genom mätningar av tidsåtgången för öppnandet, belastningen på överarmsmusklerna och rörelseomfånget i lederna.

Den metod som användes för mätning av förpackningarnas öppningsbarhet uppfyller kraven i EU-standarden CEN/TS 15945 Packaging – Ease of Opening – Criteria and test methods for evaluating consumer packaging, 2011. Undersökningen visade att de metoder man använde för bedömning av belastningen på armar och händer lämpar sig bra för undersökning av förpackningars användbarhet. Undersökningens resultat och de använda metoderna kan också i fortsättningen utnyttjas för att underlätta planeringen och formgivningen av användarvänliga förpackningar.

Undersökningen var en del av forskningsprojektet Easy to Use Pharmaceutical Packaging (HELP). Den genomfördes av VTT, Gerontologiska forskningscentralen vid Jyväskylä universitet, Arbetshälsoinstitutet och Formgivningsinstitutet vid Lahtis yrkeshögskola. I projektet medverkade också läkemedelsföretagen Santen Oy och Abbott Oy samt företaget Jaakkoo-Taara Oy, som verkar inom den grafiska branschen. Som sakkunniga för projektet fungerade Läkemedelsindustrin rf, Reumaförbundet i Finland rf och Pakkaustutkimus – PTR ry. Undersökningen finansierades av Utvecklingscentralen för teknologi och innovationer, TEKES.

Mer information

Erja Sormunen, specialforskare, Arbetshälsoinstitutet, tfn 030 474 6016, erja.sormunen@ttl.fi

Nina Nevala, teamchef, professor, Arbetshälsoinstitutet och Gerontologiska forskningscentralen vid Jyväskylä universitets institution för hälsovetenskap, tfn 040 734 4166, nina.nevala@ttl.fi

Sarianna Sipilä, professor, Gerontologiska forskningscentralen vid Jyväskylä universitets institution för hälsovetenskap, tfn 040 805 3593, sarianna.sipila@jyu.fi

Publikation

Sormunen E, Nevala N, Sipilä S. Critical factors in opening pharmaceutical packages: a usability study among health care workers, women with rheumatoid arthritis and elderly women. Packaging Technology and Science (Early View). (abstract)
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pts.2048/abstract

Se också

Ergonomi Databas: Lääkepakkaus – helposti avattava ja luettava
http://www.ttl.fi/fi/ratkaisupankki/Sivut/details.aspx?luokka=Ergonomia&aihealue=Terveydenhuollon%20ergonomiaratkaisut&item=587

Förpackningarnas öppningsbarhet – metoden, CEN/TS 15945 Packaging – Ease of Opening – Criteria and test methods for evaluating consumer packaging, 2011
http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030201445

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på sex orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Arbetshälsoinstitutet har närmare 800 anställda.

Om oss

Arbetshälsoinstitutet (Työterveyslaitos) är en forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Arbetshälsoinstitutet har cirka 600 anställda. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på five orter och huvudkontor i Helsingfors. 50 % av budjetten kommer från staten.

Prenumerera