Leda i arbetet är skadligt för hälsan och kan förkorta yrkeskarriären

Pressmeddelande 54/2014 Helsingfors 15.9.2014
Den första forskningsrapporten om förekomsten av arbetsleda på finländska arbetsplatser visar att leda i arbetet inte drabbar enbart arbetstagare med monotona arbetsuppgifter, utan kan förekomma också i många andra arbetsuppgifter och branscher. Olust och leda i arbetet har samband med bl.a. självskattad hälsa och planer på att byta arbetsplats. Studien omfattade 87 finländska organisationer och över 11 000 arbetstagare och utfördes av Arbetshälsoinstitutet i samarbete med universitetet i Utrecht. Studien har publicerats i den amerikanska vetenskapstidskriften Journal of Occupational and Environmental Medicine.

Om arbetet inte erbjuder tillräckligt med meningsfulla utmaningar, finns det risk att man drabbas av arbetsleda – man får svårt att koncentrera sig på arbetsuppgiften och tiden verkar gå långsamt. Anställda som inte får tillräckligt med intressanta arbetsuppgifter blir snart passiverade och oengagerade i sitt arbete. Att ibland känna sig uttråkad i arbetet är inte farligt, men om det fortgår kan det leda till negativa konsekvenser, både för individens välbefinnande och för produktiviteten på arbetsplatsen.

Vilka löper risk att drabbas av leda i arbetet?

Man har länge trott att leda i arbetet är något som bara förekommer i monotona arbeten av löpande-bandet-karaktär, men den här studien visar att arbetsleda förekommer även i manschettyrken och skapande yrken. Resultaten visar att risken för leda i arbetet är störst i transport- och tillverkningsbranscherna och bland personer som arbetar med kultur, nöjen och fritid. Också anställda som arbetar med expertuppgifter kan drabbas av arbetsleda. Minst arbetsleda upplevde anställda inom hälso- och sjukvården och i utbildningssektorn. Män rapporterade fler upplevelser av arbetsleda än kvinnor. Arbetsleda var vanligast bland anställda i åldersgrupperna under 36 år. En positiv observation var att leda i arbetet förekom relativt sällan.

– Att unga arbetstagare blir lättare uttråkade kan delvis bero på att de ännu inte har funnit sin plats i arbetslivet och därför inte heller har hunnit skaffa sig ett sådant arbete som de trivs med och upplever som tillräckligt krävande, säger forskare Lotta Harju vid Arbetshälsoinstitutet. De mest krävande arbetsuppgifterna ges kanske ofta till anställda med längre erfarenhet. Om de unga inte får visa vad de kan och har möjlighet att utveckla sin kompetens, kan det leda till att de tappar sin motivation, säger Harju.

Leda i arbetet är skadligt för hälsan

Arbetstagare som upplevde sitt arbete som trist och tråkigt hade lägre självskattad hälsa och arbetsförmåga än de arbetstagare som inspirerades av sitt arbete. Skillnaden i självskattad hälsa kvarstod även efter det att man hade beaktat sådana bakgrundsfaktorer som ålder och bransch. Leda i arbetet ökade också sannolikheten för att den anställde skulle planera att byta arbetsplats eller förtidspensionera sig. Leda i arbetet medför också högre belastning i arbetet, eftersom det finns ett samband mellan arbetsleda och symtom på arbetsstress.

Trots att leda i arbetet kan orsaka illabefinnande, har riskerna med att ha tråkigt i arbetet nästan inte alls uppmärksammats tidigare. Ett illabefinnande som beror på arbetsleda kan gå oupptäckt, eftersom man inte nödvändigtvis lägger märke till det och inte gärna diskuterar frågan på arbetsplatsen. Studien visar att det lönar sig att satsa på att förebygga arbetsleda, eftersom det finns ett samband mellan personalens välbefinnande och motivation och produktiviteten i arbetet. De anställdas välbefinnande i arbetet påverkar också yrkeskarriärernas längd.

Den aktuella studien är en del av Arbetshälsoinstitutets forsknings- och utvecklingsprojekt Inspirationsspiralen (INSPI), vars syfte är att undersöka förekomsten av arbetsengagemang och slentrian i arbetet på finländska arbetsplatser och att kartlägga arbetsplatsernas centrala arbetsresurser och deras samband med produktiviteten i arbetet. Forskningsprojektet har fått finansiellt stöd från Arbetarskyddsfonden, Statens arbetarskyddsfond och TEKES.

Mer information
Forskare Lotta Harju, Arbetshälsoinstitutet, tfn 043 824 5926, lotta.harju[at]ttl.fi

Artikel
Harju L, Hakanen J J, Schaufeli W B. (2014). Job Boredom and Its Correlates in 87 Finnish Organizations. Journal of Occupational & Environmental Medicine, 56(9):911-18.

Bekanta dig också med
Inspirationsspiralen - Inspirerande och framgångsrika arbetsplatser ´
www.ttl.fi/inspi (på finska)


Mediatjänster:
Kristiina Kulha, informationschef
Arbetshälsoinstitutet, Helsingfors
tfn. 358 40 5486914, 358 30 474 2551

Tuula Vauhkonen, informatör
Arbetshälsoinstitutet, Uleåborg
tfn. 358 30 474 6170

www.ttl.fi/sv

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på sex orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Arbetshälsoinstitutet har cirka 750 anställda.

Om oss

Arbetshälsoinstitutet (Työterveyslaitos) är en forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Arbetshälsoinstitutet har cirka 600 anställda. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på five orter och huvudkontor i Helsingfors. 50 % av budjetten kommer från staten.

Prenumerera