Många företagarkvinnor har problem med sömnen

Pressmeddelande 64/2015, Uleåborg 23.11.2015

Var fjärde företagarkvinna har varje dag ett sömnunderskott på två timmar eller mer och var femte har nästan dagligen symtom på sömnlöshet. En del företagarkvinnor har också brist på resurser. Företagare arbetar långa dagar – ungefär fyra av tio har mer än 50 arbetstimmar i veckan. De långa arbetsdagarna kan vara en delförklaring till problem med sömnen och brist på resurser. För att klara arbetsdagens påfrestningar behöver man i genomsnitt 7–8 timmar sömn per natt.

Arbetshälsoinstitutets projekt Kvinnor och arbete utredde företagarkvinnors arbetsförmåga och levnadsvanor. Resultaten visar att företagarkvinnor är medvetna om betydelsen av att ta väl vara på sin hälsa. Men bristande resurser kan vara ett hinder för att upprätthålla goda levnadsvanor, en faktor som på sikt kan bidra till att upprätthålla en god arbetsförmåga.

Företagarna i denna studie upplevde sig ha goda möjligheter att reglera arbetsdagens längd. Den genomsnittliga veckoarbetstiden var 48 timmar per vecka. Det är lika många timmar som man kommit fram till vid en tidigare enkätstudie, som genomfördes av försäkringsbolaget Ilmarinen i samarbete med Finlands Företagarkvinnor rf.

– Ungefär 60 procent av svarspersonerna upplever att god omsorg om den egna hälsan också främjar uthålligheten i arbetet. Men om man arbetar för mycket och sover dåligt, orkar man inte alltid ta hand om sig själv, säger Nina Nevanperä, projektets ledare och forskare vid Arbetshälsoinstitutet.

Lönsamhetskrav, tidspress och ogjorda arbeten vållar stress

En av de stressfaktorer som rapporterades av företagarkvinnorna i denna studie var kravet på lönsamhet. Detta krav oroade 46 procent av svarspersonerna minst en gång i veckan. En del rapporterade också om stress av ogjorda arbeten och ständig tidspress.

Bara knappt hälften av svarspersonerna hade upprättat en affärsverksamhetsplan eller en budget för sitt företag.

– Om man vill förändra sitt sätt att arbeta, är det bra att börja med att uppdatera planen för affärsverksamheten. Det är också lättare att sova gott om natten, när man har god överblick över läget i företaget. God överblick gör det också lättare att sköta andra ärenden. När man är utsövd, orkar man också granska det aktuella läget ur ett vidare perspektiv, säger specialexpert Anne Salmi vid Arbetshälsoinstitutet.

Bättre uthållighet genom kamratstöd

Många företagare har också stor hjälp av att få tala med andra företagare i samma situation. Också stödet från närstående är viktigt för uthålligheten. Var femte företagarkvinna upplevde att hon inte hade någon att ty sig till för att få hjälp. Många saknar också stöd av företagshälsovården, eftersom bara lite mer än hälften av svarspersonerna hade slutit avtal med företagshälsovården.

Flertalet av de medverkande upplevde att de orkar bättre om de har möjlighet att ta ledigt från arbetet för att koppla av. En av de resurser som det lönar sig att satsa på, om man vill upprätthålla sin arbetsförmåga är återhämtningen. Företagarna i denna studie hade sämre arbetsförmåga än den yrkesaktiva befolkningen i genomsnitt.

– För att man ska orka med en hel arbetsdag är det viktigt att allt emellanåt ta pauser i arbetet. Pauserna får en att piggna till, så att man arbetar effektivare efteråt. När man arbetar effektivare och håller sig pigg med hjälp av hälsosam kost, blir det också tid och ork över för motion. Om man arbetar på fastande mage utan ta paus, är man antagligen småhungrig hela kvällen. Småföretagares liv domineras alltför lätt av arbetet, säger teamchef Jaana Laitinen vid Arbetshälsoinstitutet.

Viktigt med fest och arbetsglädje

Försäkringsbolaget Ilmarinens och Finlands Företagarkvinnor rf:s enkät visade att de företagare som orkade bäst var de som kunde fira framgångar och ta ledigt från jobbet.

Av de medverkande i Kvinnor och arbete-enkäten uppgav en stor del att de upplevde engagemang och inspiration i arbetet. De upplevde också att det var bra för arbetsengagemanget att få tillräckligt med sömn och se till att längden på arbetsdagarna var rimlig. Detsamma gällde också andra faktorer som de upplevde som bra för uthålligheten i arbetet.

Kvinnor och arbete-projektets enkätstudie besvarades av 69 företagarkvinnor i Norra Österbotten. Projektet är treårigt och finansieras av Europeiska socialfonden (ESF). Försäkringsbolaget Ilmarinens och Finlands Företagarkvinnor rf:s enkät besvarades av 268 företagarkvinnor.

Mer information

forskare Nina Nevanperä, Arbetshälsoinstitutet, tfn 043 824 3247, nina.nevanpera[at]ttl.fi
specialexpert Anne Salmi, Arbetshälsoinstitutet, tfn 043 824 1342, anne.salmi[at]ttl.fi
teamchef Jaana Laitinen, Arbetshälsoinstitutet, tfn 046 851 4426, jaana.laitinen[at]ttl.fi
forskare Jouni Vatanen, Ilmarinen, tfn 050 571 2309, jouni.vatanen[at]ilmarinen.fi

Välkommen till våra kamratstödsgrupper!

Kvinnor och arbete-projektet ordnar med nätverksbaserade kamratstödsgrupper för små- och ensamföretagare. Den 17 december ordnar vi ett kort webbinarium, som är gratis för alla intresserade: https://koulutus.ttl.fi/Default.aspx?tabid=686&language=fi-FI&id=3661

Bekanta dig också med:

Resultatet av Kvinnor och arbete-enkäten om företagarkvinnors arbetsförmåga:

https://www.slideshare.net/secret/6AWDiIYFrgkch6

Resultatet av Ilmarinens och Finlands Företagarkvinnor rf:s enkätstudie:

https://www.ilmarinen.fi/Production/fi/ilmarinen/06_mediapalvelu/02_uutiset_tiedotteet/0_0_0_uutiset_2014/liitteet_2014/Yrittjnaisten_jaksaminen_2014_tulokset.pdf

Kvinnor och arbete-projektets webbsidor: www.ttl.fi/naiset_tyossa

Småföretag: www.ttl.fi/pienyritykset

Twitter: #naisettyössä

Mediatjänster:
Kristiina Kulha, informationschef
Arbetshälsoinstitutet, Helsingfors
tfn. 358 40 5486914, 358 30 474 2551

Tuula Vauhkonen, informatör
Arbetshälsoinstitutet, Uleåborg
tfn. 358 30 474 6170
www.ttl.fi/sv

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland.

Taggar:

Om oss

Arbetshälsoinstitutet (Työterveyslaitos) är en forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Arbetshälsoinstitutet har cirka 600 anställda. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på five orter och huvudkontor i Helsingfors. 50 % av budjetten kommer från staten.

Prenumerera

Media

Media