Ny undersökning: Arbetsproduktiviteten har samband med graden av arbetsengagemang

Att höja produktiviteten i arbetet är en av de viktigaste utmaningarna för samhällsekonomin. Under de senaste åren har man försökt höja produktiviteten med hjälp av organisationsförändringar på arbetsplatserna, men effekterna på personalens välbefinnande och motivation har ofta varit negativa. En ny forskningsstudie genomförd av Arbetshälsoinstitutet och Finlands Tandläkarförbund visar att personalens välbefinnande och arbetsengagemang är en viktig källa till ökad produktivitet.

Resultaten av studien visade att fanns ett starkt positivt samband mellan de anställdas arbetsengagemang och deras arbetsproduktivitet. I studien deltog tandläkare vid offentliga hälsovårdscentraler.

– Man har länge antagit att lyckliga medarbetare också är produktivare än andra, men forskningsbeläggen för detta har varit mycket fåtaliga. I den aktuella studien fann vi ett oberoende samband mellan arbetsengagemang och arbetsproduktivitet. Sambandet kvarstod även efter det att flera övriga faktorer hade beaktats. När man är engagerad i sitt arbete, upplever man det som inspirerande och meningsfullt och drar sig inte för att ge sig i kast med utmaningarna i arbetet, säger docenten och forskningsprofessorn Jari Hakanen vid Arbetshälsoinstitutet.

Starkt positivt samband mellan arbetsengagemang, produktivitet och lön

Studien visade att det fanns ett starkt positivt samband mellan arbetsengagemang och arbetsproduktivitet. Med arbetsengagemang avses ett tillstånd av arbetsvälbefinnande som präglas av energi och hängivenhet och av att den arbetande går helt upp i sitt arbete. Som mått på arbetsproduktiviteten användes tandläkarnas åtgärdsarvoden, som baserar sig på arbetsmängden och arbetets svårighetsgrad. De tandläkare som dagligen upplevde arbetsengagemang hade enligt statistiken i genomsnitt 800 euro högre månadsinkomster än de kolleger som utförde sitt arbete slentrianmässigt och aldrig kände sig engagerade.

Det oberoende sambandet mellan arbetsengagemang och produktivitet kvarstod även efter det att man hade beaktat flera andra faktorer som hänförde sig till arbetsplatsen (bl.a. hälsocentralens befolkningsunderlag och läge), arbetet (bl.a. arbetsdagens längd) och vissa bakgrundsuppgifter om tandläkaren (bl.a. ålder och kön).

– Man kan anta att tandläkare som är engagerade i sitt arbete inte bara gör sitt rutinarbete bättre utan också är villigare att åta sig mera krävande uppgifter i stället för att skicka patienten vidare till en annan tandläkare, konstaterar specialforskare Jaakko Koivumäki vid Finlands Tandläkarförbund.

Inget samband mellan utbrändhet och produktivitet efter det att andra orsaksfaktorer hade beaktats

Studien undersökte även förekomsten av arbetsrelaterad utmattning, ett tillstånd av nedsatt välbefinnande i arbetet. Mellan arbetsrelaterad utmattning och produktivitet rådde ett negativt samband, som dock försvann efter det att effekterna av olika bakgrundsfaktorer hade beaktats. 

– Det här beror antagligen på att de tandläkare som lider av kronisk trötthet i arbetet under långa tider orkar kämpa på, så att deras arbetsprestation ändå är relativt oförändrad. De kan t.ex. arbeta längre dagar och minska på sin fritid. På lång sikt är det här naturligtvis en ohållbar lösning, säger Hakanen.

Mer information
Forskarprofessor Jari Hakanen, Arbetshälsoinstitutet, tfn 040 562 5433, jari.hakanen[at]ttl.fi

Artikel
Hakanen J J, Koivumäki J. (2014). Engaged or exhausted – How does it affect dentists’ clinical productivity? Burnout Research. 
Available online: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213058614000035

Mer om arbetsengagemang

Arbetshälsoinstitutets temasidor om arbetsengagemang

Testa ditt arbetsengagemang!

Information om studien:

Arbetshälsoinstitutets och Finlands Tandläkarförbunds gemensamma forskningsstudie baserar sig på ett undersökningsmaterial (N = 268) som samlades in i samband med Tandläkarförbundets arbetsmarknadsundersökning i april 2012.

Begrepp som används i studien:
Arbetsengagemang (work engagement) innebär ett positivt tillstånd av känslo- och motivationsuppfyllelse i arbetet. Arbetsengagemang yttrar sig i form av energi, hängivenhet för arbetet och en känsla av tillfredsställelse över att helt få gå upp i sitt arbete. Forskningen visar att arbetsengagemang har ett positivt samband med bl.a. hälsa och arbetsförmåga, arbetsplatsengagemang, initiativkraft och strävan efter förnyelse.

Arbetsrelaterad utmattning är ett tillstånd som beror på utdragen stress i arbetet och som utvecklas under lång tid. De centrala symtomen är en känsla av trötthet som gränsar till utmattning, försvagad yrkeskänsla och utveckling av en cynisk inställning till arbetet. I den aktuella studien undersöktes förekomsten av trötthet på gränsen till utmattning, eftersom det betraktas som själva kärnsymtomet vid arbetsrelaterad utmattning och det symtom som har det starkaste sambandet med arbetsprestationen.

Som indikator på produktiviteten användes beloppet av utbetalda åtgärdsarvoden. Lönen för en hälsocentralstandläkare består av tre delar – uppgiftsrelaterad lön, individuell lönedel samt åtgärdsarvoden för utförda åtgärder. Åtgärdsarvodena står i genomsnitt för cirka en fjärdedel av tandläkarens totala inkomster för ordinarie arbetstid. Studiepopulationens genomsnittliga åtgärdsarvoden uppgick i mars 2012 till 1 645 € (variationsvidd: 450–3616 €).
 
Figur 1. Arbetsengagemang och produktivitet (= åtgärdsarvoden), grafisk framställning av sambandet

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på sex orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Arbetshälsoinstitutet har cirka 750 anställda.

Om oss

Arbetshälsoinstitutet (Työterveyslaitos) är en forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Arbetshälsoinstitutet har cirka 600 anställda. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på five orter och huvudkontor i Helsingfors. 50 % av budjetten kommer från staten.

Prenumerera

Media

Media