Regelbundna konditionskontroller höjer de anställdas motivation att hålla sig i form

Arbetshälsoinstitutet informerar, Pressmeddelande 1/2016, Helsingfors 12.1.2016

FireFit är ett system för bedömning, respons och uppföljning av räddningsarbetares fysiska kondition. För det motivationshöjande och yrkesinriktade arbetshälsofrämjandet är FireFit-systemet ett högklassigt hjälpmedel. Med hjälp av detta system kan man snabbare och lättare än tidigare upptäcka tecken på nedsatt kondition, så att man kan åtgärda problemen i tid i samarbete mellan företagshälsovården, den anställde och arbetsplatsen.

FireFit-systemet är ett hjälpmedel som har utvecklats för de regionala räddningsverken. Det erbjuder anställda som utför fysiskt tunga räddningsuppgifter personliga anvisningar om hur de kan förbättra sin fysiska träning för att uppnå en sådan uthållighet, muskelstyrka och kroppskontroll som motsvarar arbetskraven och bidrar till att upprätthålla en god hälsa. Landets räddningsdirektörer ingick redan 2010 en överenskommelse om att införa detta system. Med hjälp av systemet kan direktören och förmännen följa utvecklingen av den operativa arbetsförmågan hos räddningsarbetarna i den egna enheten och i tid notera eventuella förändringar.

Under åren 2013–2015 genomförde Arbetshälsoinstitutet bland användarna av FireFit-systemet en undersökning, där man kartlade de kortsiktiga effekterna av användningen samt bedömde och förbättrade systemets användbarhet. Samtidigt främjade man systemets införande i samtliga regionala räddningsverk. Undersökningen visar att FireFit-systemet är ett bra verktyg för ökat samarbete mellan företagshälsovården och räddningsverken när det gäller att bedöma, främja och följa utvecklingen av räddningspersonalens fysiska kondition.

Under projektet tog man också fram ett FireFit-index, som ger en helhetsbild av räddningsarbetarnas fysiska kondition. Indexet omfattar ett trafikljussystem som bl.a. slår larm om ogynnsamma förändringar i kroppskonstitutionen och på så sätt också främjar en god viktkontroll. – Med indexets hjälp kan man lättare upptäcka negativa förändringar i den fysiska konditionen, konstaterar Sirpa Lusa, senior forskare vid Arbetshälsoinstitutet.

I undersökningen deltog regionala räddningsverk och företagshälsovårdsenheter med 1–6 års erfarenhet av systemet. Undersökningsmaterialet bestod av konditionsmätningsresultat för totalt 876 räddningsarbetare i olika åldrar. Systemets användbarhet undersöktes med hjälp av frågeformulär och intervjuer.

Yrkesinriktat, motivationshöjande och högklassigt konditionsfrämjande

Enligt svarspersonerna har införandet av FireFit-systemet inneburit bättre möjligheter att upprätthålla den fysiska konditionen på ett mera yrkesinriktat och motivationshöjande sätt, samtidigt som kvaliteten på insatserna har förbättrats. Över 80 % av svarspersonerna ansåg att man med hjälp av detta system kan upptäcka negativa förändringar i den fysiska konditionen tidigare och göra en effektivare insats för att avhjälpa dem.

– Vi räddningsdirektörer upplever att den största fördelen med det nya systemet är att vi kan få en helhetsbild av våra brandmäns kondition. Det är viktigt att veta vilka arbetstagare som har nedsatt kondition och nedsättningens omfattning i procent. Det här är helhetsbetonade uppgifter som vi inte tidigare haft tillgång till, konstaterar en av de intervjuade.

Systemet ger underlag för en helhetsbetonad feedback baserad på arbetskraven. Systemet gör det också lättare att tala med de anställda om deras levnadsvanor och få dem motiverade att börja konditionsträna, sluta röka och äta hälsosamt. En annan positiv sak som kom fram under intervjuerna och som inte fanns tidigare var möjligheten att följa utvecklingen med hjälp av testresultat.

FireFit-systemet är ett bra hjälpmedel för företagshälsovårdssamarbetet. Systemet har gjort det betydligt lättare för företagshälsovården och de testningsansvariga att i frågor som gäller enskilda anställdas arbetsförmåga snabbt få kontakt med närmaste chefen.

Upprätthållandet av den fysiska konditionen är en viktig del av det arbetshälsofrämjande arbetet

FireFit-systemet hjälper räddningsverken att hantera frågor som gäller fysisk kondition som en del av de arbetshälsofrämjande processerna.

– Vid de räddningsverk som använder det nya systemet är det mycket viktigt att fästa uppmärksamhet vid gott samarbete och förtroende, konstaterar Lusa.

– Av de som utför testen och de som använder testresultaten kräver det nya systemet fortlöpande kompetensutveckling i hanteringen av såväl den fysiska som psykiska konditionen. En faktor som bör beaktas speciellt väl vid utvecklingen av testningspraxis är avtalsbrandkårernas arbetsmiljöer, säger hon.

FireFit-systemet kan också användas för att främja de anställdas kondition i andra branscher där arbetsuppgifterna förutsätter god fysisk kondition.

Projektet finansierades av Arbetshälsoinstitutet och Brandskyddsfonden. Även UKK Terveyspalvelut medverkade i projektet.

Mer information: Senior forskare Sirpa Lusa, Arbetshälsoinstitutet, tfn 040 522 9754, förnamn.efternamn@ttl.fi

Länk till forskningsrapporten: FireFit – ett system för bedömning av räddningsarbetares fysiska kondition. Användbarhetsundersökning och framtagning av ett FireFit-index: FireFit-projektet, fas IV. http://www.julkari.fi/handle/10024/129628

Mediatjänster
Kristiina Kulha, informationschef
Arbetshälsoinstitutet, Helsingfors
tfn. 358 40 5486914, 358 30 474 2551

Tuula Vauhkonen, informatör
Arbetshälsoinstitutet, Uleåborg
tfn. 358 30 474 6170
www.ttl.fi

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. 50 % av budjetten kommer från staten. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Arbetshälsoinstitutet har cirka 650 anställda.

Taggar:

Om oss

Arbetshälsoinstitutet (Työterveyslaitos) är en forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Arbetshälsoinstitutet har cirka 600 anställda. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på five orter och huvudkontor i Helsingfors. 50 % av budjetten kommer från staten.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia