Snabbroterande 12-timmarsskift är den hälsosammaste typen av skiftarbete inom industrin enligt forskningen

Pressmeddelande 6/2016,  28.1.2016

Anställda med skiftarbete mår bättre och sover bättre efter ett 12-timmarsskift än efter ett 8-timmarsskift, visar en undersökning av Arbetshälsoinstitutet. 12-timmarssystemet gav också bättre återhämtning och större arbetstillfredsställelse. Den totala arbetstiden var densamma i båda systemen, men i 12-timmarssystemet var arbetsskiften färre och de sammanhållna ledigheterna mellan arbetsskiftena längre. I projektet deltog produktionsenheter från Metsä Group, Neste Oy och BillerudKorsnäs Finland Oy.

De flesta finländska industriföretag använder system med regelbundet roterande 8 timmars eller 12 timmars skift. Systemen kan vara antingen snabbroterande eller långsamt roterande.

- Forskningen har visat att snabbt framåtroterande 8 timmars system (MMKKNN----) är bättre för återhämtningen än långsamt roterande system (MMMM-KKKK-NNNN------). På senare tid har det blivit allt vanligare med snabbroterande 12-timmarssystem (MMNN------), men den forskningsbaserade kunskapen om hur dessa system påverkar välbefinnandet är rätt så begränsad, konstaterar Sampsa Puttonen, senior forskare vid Arbetshälsoinstitutet.

- Vår forskningsstudie visade att snabbroterande 12-timmarssystem fungerar bra i industriarbete för både arbetstagare och arbetsgivare. Andelen anställda som var nöjda med sitt skiftsystem var klart högre bland dem som arbetade i 12-timmarsskift eller hade gått över till ett sådant system (93 % respektive 87 %) än bland dem som arbetade i 8-timmarsskift (27 %). De rapporterade färre sömnstörningar och tillbud, effektivare återhämtning och högre vakenhetsgrad.

- Enligt uppgifterna från sjukskrivningsregistret var sjukfrånvaron i system med 12-timmarsskift något lägre än i system med 8-timmarsskift.

Produktionsavvikelser hanteras med större framgång i 12 timmars än i 8 timmars skift

Systemet med 12-timmarsskift har många fördelar också för arbetsgivaren. Det är lättare att hantera produktionsavvikelser, eftersom man har mer tid att identifiera problemet och komma på en lösning under ett 12-timmarsskift än under ett kortare skift. Också de anställda tycker det är bra att ha mera tid på sig, så att de inte behöver lämna över så många ogjorda uppgifter till följande arbetsskift.

- De intervjuade arbetsgivarna bedömde att systemet gav fördelar i form av mindre produktionsspill och lägre säkerhetsrisker.

- På 12 timmar hinner man både se arbetsresultatet och själv ta ansvar för det, säger de anställda.

Svårt att hitta ersättare för 12-timmarsskift

I arbetsgivarintervjuerna kom det fram att det kan vara svårare att finna ersättare t.ex. vid sjukdomsfall, om man använder ett 12-timmarssystem än om man använder ett 8-timmarssystem, där det är lätt att hitta någon som är villig att göra ett extra skift. Även informationsgången kan vara svår att ordna.

- När man har varit ledig sex dagar i rad, behöver man stöd av arbetsledningen för att få grepp om händelseförloppen, säger forskare Kati Karhula vid Arbetshälsoinstitutet.

- Man kan förbättra informationsgången också med hjälp av digitala system, sammankomster och god rapportering.

Det är lättare att hitta ersättare, om de anställda har kompetens för många olika uppgifter. Arbetsrotation är ett utmärkt sätt att bredda de anställdas kompetens, påpekar Kati Karhula.

Att gå över till ett nytt system är mycket tidskrävande

Övergången från ett 8-timmarssystem till ett 12-timmarssystem kräver för framgång minst ett halvt års förberedelser. Först måste man ta fram tillräckligt med bakgrundsinformation och gå igenom arbetsrutinerna. Sedan behöver man en tillräckligt lång testperiod för att kunna pröva hur alltsammans fungerar i praktiken: arbetspauser, arbetsrotation, informationsgång och ordnande av ersättare.

- Det är viktigt att komma överens om spelreglerna på förhand. Det gör det bl.a. lättare för ersättarna att engagera sig och ökar förståelsen för betydelsen av god informationsgång, säger Karhula.

- Utifrån resultaten av vårt forskningsprojekt kan vi rekommendera snabbroterande 12-timmarsskift i mansdominerade industribranscher och för anställda som utför fysiskt lättare arbeten, säger Sampsa Puttonen.

I projektet ”Säkert och arbetshälsofrämjande genomförande av 12 timmars skiftsystem i industriarbete" jämfördes effekterna av tre skiftsystem (snabbroterande 12-timmarsskift, snabbroterande 8-timmarsskift och långsamt roterande 8-timmarsskift) med avseende på välbefinnande, sömn, hälsa, säkerhet och sjukfrånvaro hos anställda i pappers- och kemiindustrin. För uppgiftsinsamlingen användes Arbetshälsoinstitutets skiftarbetsenkät i modifierad form (599 svarspersoner, 91 % män), temaintervjuer med anställda och arbetsgivare samt registeruppgifter om sjukfrånvaro och arbetsolyckor under åren 2008–2015. I projektet deltog sammanlagt nio produktionsenheter från Metsä Group, Neste Oy och BillerudKorsnäs Finland Oy. Projektet finansierades av Arbetarskyddsfonden, Arbetshälsoinstitutet och de medverkande företagen.

Mer information:

Arbetshälsoinstitutet
senior forskare Sampsa Puttonen, sampsa.puttonen(at)ttl.fi, tfn 043 824 6254
forskare Kati Karhula, kati.karhula(at)ttl.fi, tfn 043 824 2267

BillerudKorsnäs Finland Oy
BillerudKorsnäs Finland Oy Valkeakoski
direktör Tuomo Pappila tfn. +358 40 063 1134
huvudförtroendeman Eero Sillanpää puh. +358 40 585 7391

Forskningsrapport (på finska). Tietoa työstä. 12 tunnin vuorojärjestelmien turvallinen ja työhyvinvointia edistävä toteuttaminen teollisuudessa. Työterveyslaitos 2016. Karhula Kati, Ropponen Annina, Härmä Mikko, Hakola Tarja, Pylkkönen Mia, Sallinen Mikael, Puttonen Sampsa
http://urn.fi/URN:ISBN 978-952-261-626-5 (PDF)

Mediatjänster
Kristiina Kulha, informationschef
Arbetshälsoinstitutet, Helsingfors
tfn. 358 40 5486914, 358 30 474 2551

Tiina Kaksonen, informatör
Arbetshälsoinstitutet, Uleåborg
tfn. 358 503643158
www.ttl.fi

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Verksamheten finansieras till hälften av statsmedel. Arbetshälsoinstitutet har cirka 600 anställda.

Taggar:

Om oss

Arbetshälsoinstitutet (Työterveyslaitos) är en forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Arbetshälsoinstitutet har cirka 600 anställda. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på five orter och huvudkontor i Helsingfors. 50 % av budjetten kommer från staten.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia