Tillväxtföretag har stor nytta av metoder för prestationsbedömning

Pressmeddelande 65/2015, Helsingfors 24.11.2015

Prestationsbedömning har stor betydelse för lönesättningen, karriärutvecklingen och arbetets innehåll anser anställda, framför allt i tillväxtföretag. Feedback får man i tillväxtföretag ofta informellt i direkt anslutning till arbetsprestationen.

Vid en forskningsstudie som genomfördes i samband med Arbetshälsoinstitutets projekt Flexibel personalledning i tillväxtföretag (FlexHR-projektet) fann man att nästan 60 procent av de anställda vid tillväxtföretag upplevde att bedömning av deras arbetsprestationer påverkade innehållet i deras arbete.Motsvarande siffra för andra företag var 37 procent. Över 30 procent av tillväxtföretagens anställda ansåg att bedömningen hade betydelse för deras karriärutveckling mot 21 procent i andra företag. Av tillväxtföretagens anställda ansåg över 40 procent att bedömningen även påverkade lönesättningen mot 25 procent i andra företag.

Specialexpert Minna Janhonen konstaterar att de skillnader som framkom vid undersökningen vittnar om att dynamiska tillväxtföretag har förmåga att ta fram sådana personalledningsmetoder som kan skräddarsys för företagets behov, så att de svarar mot tillväxtmålen och personalens önskemål. ”När man låter verksamhetsmålen spegla sig i prestationsbedömningen kommer målsättningarna genom detta också att påverka det arbete som bedömningen är avsedd att utveckla”, understryker Janhonen.

Forskare Sara Lindström tillägger att man i tillväxtföretag ifrågasätter nyttan med det traditionella utvecklingssamtalet som redskap för bedömningsarbetet. I en del företag uppger man att man helt och hållet har avstått från att hålla utvecklingssamtal och i stället har övergått till att ge fortlöpande feedback på arbetet. ”Tillväxtföretag använder sig inte av traditionella arbetsmetoder, utan tar fram egna modeller som är speciellt anpassade till den egna verksamheten. Ofta betyder detta att man övergår till mindre formell, men fortlöpande återkoppling”, konstaterar Lindström. Hon anser att prestationer bedöms bäst av dem som utför prestationerna eller av deras teamledare eller kolleger, inte nödvändigtvis av deras chefer.

I fråga om välbefinnande i arbetet är skillnaderna mellan tillväxtföretag och andra företag ganska små. Den upplevda arbetsstressen och arbetsförmågan ligger på nästan samma nivå i både tillväxtföretag och andra företag. De största skillnaderna ses i sjukfrånvarotalen. I tillväxtföretag är de anställda sjuklediga i genomsnitt fem dagar om året mot nio dagar i andra företag.

Resultaten baserar sig på ett datamaterial som ursprungligen har samlats in av Tammerfors universitet 2012 i samband med projektet MEADOW (Measuring the Dynamics of Organization and Work).

Projektet får finansiering via "Coordination project on productive and successful working life", ett samarbetsprojekt som genomförs inom ramen för utvecklingsprogrammet för Europeiska Socialfonden (ESF). Samordnare för projektet är NTM-centralen för Tavastland.

Mer information:

specialforskare Minna Janhonen minna.janhonen[at]ttl.fi, tfn 043 824 3391

forskare Sara Lindström sara.lindstrom[at]ttl.fi, tfn 043 824 4521

Länkar:

Mer resultat av jämförelseanalysen (på finska): http://www.ttl.fi/fi/tutkimus/hankkeet/ketterahr/Documents/Kasvuyritys_tyopaikkana_kysely.pdf

Projektets hemsidor (på finska): http://www.ttl.fi/fi/tutkimus/hankkeet/ketterahr/Sivut/default.aspx

Mediatjänster
Kristiina Kulha, informationschef
Arbetshälsoinstitutet, Helsingfors
tfn. 358 40 5486914, 358 30 474 2551

Tuula Vauhkonen, informatör
Arbetshälsoinstitutet, Uleåborg
tfn. 358 30 474 6170
www.ttl.fi

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. 50 % av budjetten kommer från staten. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Arbetshälsoinstitutet har cirka 650 anställda.

Taggar:

Om oss

Arbetshälsoinstitutet (Työterveyslaitos) är en forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Arbetshälsoinstitutet har cirka 600 anställda. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på five orter och huvudkontor i Helsingfors. 50 % av budjetten kommer från staten.

Prenumerera

Media

Media