Två tredjedelar av de butiksanställda har utsatts för skymfningar och kränkande tilltal på arbetsplatsen

Förekomsten av verbalt våld från kunder har ökat inom handelsbranschen. 70 procent av de butiksanställda uppgav att de hade utsatts för verbalt våld under det senaste året. För fem år sedan var motsvarande andel 63 procent. De här resultaten framgår av Arbetshälsoinstitutets undersökning EsiKa, som riktade sig till chefer inom handelsbranschen.

Undersökningen genomfördes för att kartlägga förekomsten av hot och våld i arbetet bland anställda inom handeln. En femtedel av de butiksanställda berättade att de hade utsatts för verbalt våld från kunder minst ett par gånger i månaden under det senaste året. För fem år sedan var motsvarande andel en sjättedel. Personer i chefsställning råkar oftare ut för osakligt beteende än övriga anställda. Med verbalt våld avses sårande språkbruk, t.ex. kränkande eller oförskämt tilltal och klander.

I värsta fall stannar hotet och våldet inte på det verbala planet. Verbalt hot har upplevts av nästan 40 % av de butiksanställda, fysiskt hot av 6 % och fysiskt våld av 6 %.

Unga anställda är en riskgrupp

Anställda som är yngre än 25 år samt anställda i små butiker (butiker med en butiksyta på mindre 400 m2) utsätts oftare för hot- och våldssituationer än äldre anställda och anställda som arbetar i stora butiker.

– Det kan bero på att små butiker har senare öppettider och på att unga anställda ofta arbetar på kvällar och nätter, säger forskaren Sara Lindström.

Nästan två tredjedelar av de butiksanställda upplever att man på deras arbetsplats har klara regler för hur man ska göra i stöld- eller våldssituationer och andra hotfulla situationer.

– Beredskapen för hantering av hot och våld i arbetet har lyckligtvis förbättrats under de senaste fem åren, säger Lindström. Det är viktigt att inte spela hjälte och att lämna sig ensam efter en traumatiserande upplevelse.

Syftet med undersökningen EsiKa (Esimiehenä kaupan alalla) är att ta fram ny kunskap om god praxis för chefsarbete och förändringshantering inom detaljhandeln. Undersökningen genomförs av Arbetshälsoinstitutet i samarbete med servicefacket PAM och Förbundet för finsk handel. Undersökningen finansieras av Arbetarskyddsfonden.

Mer information

forskare Sara Lindström, Arbetshälsoinstitutet, tfn 030 474 2404, 043 824 4521, sara.lindstrom[at]ttl.fi
senior forskare Irja Kandolin, Arbetshälsoinstitutet, tfn 040 8311 692, irja.kandolin[at]ttl.fi

Mer om samma ämne:

Projektets webbsidor (på finska)    

Våld och hot i butiksarbete (på finska)    

Chefsarbetets krav och resurser (på finska)

Mer om hot och våld i arbetet på Arbetshälsoinstitutets webbplats

Litteratur (på finska):

Hakanen J m.fl. (2012) Kohti innostuksen spiraaleja. Helsinki: Työterveyslaitos.

Kandolin I m.fl. (2009). Työhyvinvoinnilla tulosta kaupassa. Helsinki: Työterveyslaitos.

Saarela Kaija m.fl. (2013). KAURIS – kartlägg och undanröj riskerna för våld i arbetet. Helsingfors: Arbetshälsoinstitutet

Råd om hur man hanterar hotfulla situationer:

1. Försök först lugna ner situationen
- uppträd lugnande men målmedvetet
- visa inte att du är rädd
- tala i korta meningar och ge klara instruktioner
- lämna inte en arbetskamrat ensam i en situation som verkar hotfull

2. Om du inte lyckas lugna ner personen, bör du
- försöka komma bort från situationen
- inte vända ryggen åt personen
- tillkalla hjälp så fort du kan

3. Om du blir utsatt för angrepp är det viktigt att du
- är uppmärksam på om angriparen är beväpnad – men försök inte avväpna honom
- inte förlorar kontrollen och inte grips av panik

4. Efter en traumatisk upplevelse är det viktigt att du
- inte blir ensam med dina känslor, utan söker hjälp
- håller kontakt med arbetskamraterna och chefen eller med företagshälsovården
- pratar så mycket som möjligt om det som har hänt
- går tillbaka till arbetet så fort du orkar och håller fast vid dina dagliga rutiner.

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på sex orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Arbetshälsoinstitutet har cirka 750 anställda.

Om oss

Arbetshälsoinstitutet (Työterveyslaitos) är en forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Arbetshälsoinstitutet har cirka 600 anställda. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på five orter och huvudkontor i Helsingfors. 50 % av budjetten kommer från staten.

Prenumerera