KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I UMIDA GROUP AB (PUBL)

Vid årsstämma i Umida Group AB (publ) (”Bolaget”) som hölls den 31 maj 2018 kl. 11:00 i Stockholm, beslutades i huvudsak:

att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen,

att disponera Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen,

att bevilja ansvarsfrihet församtliga styrelseledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2017,

att arvode till styrelsens ledamöter, för tiden fram till och med nästa årsstämma, ska utgå med 75 000 kronor (exklusive sociala avgifter) för ledamöter samt till styrelsens ordförande med 150 000 kronor (exklusive sociala avgifter),

att arvode till Bolagets revisor ska utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning,

att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Mats Jämterud, Johan Sjökvist, Kenneth Arnström, Oscar Garrido, samt nyval av Patrik Gustavsson,

att till revisionsbolag förtiden intill slutet av den årsstämma som infaller år2018 omvälja Allegretto Revision AB med huvudansvarig revisor Lars-Erik Engberg,

att fastställa riktlinjer för tillsättande av valberedning enligt styrelsens förslag,

att införa ett incitamentsprogram 2018/2020 om högst 500 000 teckningsoptioner berättigande till nyteckning av högst 500.000 B-aktier till det helägda dotterbolaget Cefour International AB, med rätt och skyldighet för dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell till ledande befattningshavare och anställda med i beslutet angiven fördelning. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan aktiekapitalet öka med högst ca 171.620 kronor och teckningskursen per aktie är 8,94 kronor och teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske 1 juli 2020 - 31 december 2020,

att bemyndiga styrelsen i Bolaget, förtiden fram till nästa årsstämma, att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission, av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, dock högst 5 000 000 aktier, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt,

att bemyndiga styrelsen i Bolaget att vidta de smärre justeringar av besluten vid årsstämman som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket.

Samtliga beslut fattades enhälligt av stämman.

Umida Group AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Katarina Nielsen, VD, Umida Group AB (publ)

Telefon: +46 (0)70-759 08 90

Taggar: