Riktar nyemission om 1,2 milj B-aktier till Abelco Investment Group AB (publ)

Umida Group AB (publ) riktar nyemission till Abelco Investment Group AB (publ) omfattande 1.200.000 B-aktier till priset 5,00 kr/aktie. Total emissionslikvid är 6.000.000 SEK före transaktionskostnader. Genom emissionserbjudandet får Umida i Abelco en tydlig större aktieägare med en ägarandel motsvarande c:a 11 procent av kapital och röster.

Umida Group AB (publ) har genom styrelsebeslut per den 12 juni 2017 beslutat om en riktad nyemission till Abelco Investment Group AB (publ) omfattande 1,2 miljoner B-aktier till priset 5,00 kr per aktie. Umida har sedan en längre tid tillbaka inte haft någon aktieägare med ett ägande överstigande 10%, något som förändras i och med nyemissionen till Abelco.

Under de tio senaste handelsdagarna (26 maj – 9 juni 2017) har volymvägd snittkurs beräknats till ca 5,36 kr per aktie. Då Umida länge sökt efter en större aktieägare så anser styrelsen att en rabatt om ca 6,7% är väl motiverat och gagnar Umida. Transaktionen bedöms vara slutförd senast 30 juni 2017.

"Det är mycket tillfredställande att bolaget genom det riktade emissionserbjudandet till Abelco Investment Group nu erhåller en stor och engagerad aktieägare som dels ser potentialen i bolaget och dels kan fungera som ytterligare resurs i frågor kring bolagets fortsatta utvecklings- och förvärvsstrategi. I Abelco får vi en tydlig stor och aktiv aktieägare med stark tilltro till Umida Group där vi nu kan föra en tätare dialog kring viktiga strategiska frågor, något som vi tidigare saknat. " säger Mats Jämterud, styrelseordförande i Umida Group AB (publ).

Abelco Investment Group AB (publ) investerar i tillväxtbolag och i samband med omstruktureringar, främst inom områdena industri, verkstad och teknik. Abelco investerar i syfte att nå hög avkastning på investerat kapital. Abelcos aktie upptogs för handel på NGM Nordic MTF den 24 maj 2017 efter att tidigare varit upptagen för handel på Aktietorget. Styrelseordförande för Abelco Investment Group AB är Henrik Sundewall, tidigare VD för Umida Group AB (under det tidigare namnet Cefour Wine & Beverage AB) men sedan februari 2017 utan någon formell roll i Umida Group AB.

”Jag anser att styrelse och ledning i Umida gör allting rätt i genomförandet av den lagda strategin. De har ett bra inflöde av nya affärer med goda marginaler, börjat leverera på den nya sälj- och distributionsstrategin samt fortsatt utveckla flera egna starka varumärken. Alla dessa aktiviteter har dock ännu inte återspeglats i nuvarande aktiekurs. Då Abelco aktivt söker investeringsobjekt med god utvecklingspotential så passar Umida perfekt in i vår portfölj.” säger Henrik Sundewall, styrelseordförande Abelco Investment Group AB

Enligt AktieTorgets regler så skall ett bolag flagga då en enskild ägares aktieägande överstiger 10 procent av kapital och/eller röster, något som kommer att ske vid genomförandet av den riktade nyemissionen till Abelco Investment Group AB (publ).

Umida Group AB har idag totalt 9.791.864 aktier, varav 100 A-aktier och 9.791.764 B-aktier. Efter genomförd riktad nyemission kommer antalet B-aktier att ökas med 1.200.000 st och uppgå till 10.991.764 st. Antalet A-aktier förblir oförändrat. Bolagets totala antal aktier kommer efter genomförd riktad emission att uppgå till 10.991.864 aktier. Bolagets aktiekapital ökar genom riktad emission med 411.889 kr, från 3.360.970 kr till att uppgå till 3.772.859 kr.

För ytterligare information, kontakta:

Mats Jämterud, Styrelseordförande, Umida Group AB (publ)

Telefon: +46 70 663 72 72

Denna information är sådan information som Umida Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juni 2017.

Prenumerera

Dokument & länkar