Umida Group Bokslutskommuniké Q4 2017 - redovisar vinst under fjärde kvartalet.

Umida Group förbättrar resultatet med 2.700 k sek i fjärde kvartalet jämfört med föregående år och uppvisar ett positivt resultat på 151 k sek.

Fjärde kvartalet:

• Umidas strategi, att stärka lönsamheten genom att driva lönsam tillväxt från egna varumärken, gör att bolaget förbättrade rörelseresultatet med +3,8 m sek under fjärde kvartalet 2017 jämfört med föregående år och därmed genererade ett positivt resultat för perioden.

• Bruttoresultatet ökade från 27% till 57% eller +3.,6 m sek jämfört med föregående år.

• Intäkterna minskade med -23% eller -4,8 m sek som ett resultat av bolagets beslut att fasa ut Constellation Brands-affären under året.

• Försäljningen av egna varumärken ökade med +35% eller +3,5 m sek under fjärde kvartalet. Tillväxten kom främst från glöggförsäljningen som växte med +87% eller +2,8 m sek jämfört med föregående år. Nyheten Casana (lanserad 1 december på Systembolaget) bidrog till tillväxten med + 832 k sek. 

• Försäljningen från legoproduktionsuppdrag minskade med -86% eller -8,9 m sek beroende på att Constellation Brands-affären avslutats.

Perioden januari – december:

• Under 2017 infördes en förnyad affärsmodell med förändrad portföljmix, vilket kraftigt har stärkt bruttomarginalen samt förbättrat årets resultat med +2,7 m sek (exkl intäkt av engångskaraktär från försäljningen av varumärket LO Smith om 7.712 k sek). Resultatförbättringen har skett trots kraftigt minskad nettoomsättning som är hänförligt till det uppsagda avtalet med Constellation Brands.

• Intäkterna för helåret 2017 minskade med -41% eller -30,3 sek jämfört med föregående år, varav –32,3 m sek är drivet av den avslutade legoaffären med Constellation  Brands.

• Försäljningen av egna varumärken uppvisade en tillväxt på +14% eller +4 m sek . Vinfabrikens glögg växte med +87% eller +2,9 m sek, nylanserade Casana adderade intäkter om +832 k sek i december, shot-varumärket Shot 4,4 växte under året med +7% eller +348  k sek och ginvarumärket Biostilla växte med +7% eller +421 k sek. 

• Bruttomarginalen för helåret 2017 ökade kraftigt till 50% jämfört med 33% föregående år. Bruttomarginalen från den del av nettoomsättningen som kommer från försäljning av bolagets produkter (dvs exklusive engångsposten enligt ovan) ökade dock från 26% 2016 till 50%  2017.  

För ytterligare information vänligen kontakta:

Katarina Nielsen, VD Umida Group AB
E-post: katarina.nielsen@umidagroup.com
Telefon: +46 70 759 08 90

Taggar:

Prenumerera