Kallelse till extra bolagsstämma i Uniflex AB (publ)

Aktieägarna i Uniflex AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till bolagsstämma torsdagen den 26 juli 2018 klockan 14:00 i Poolia AB:s (publ) (”Poolia”) lokaler på Kungsgatan 57A, plan 5, i Stockholm.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 juli 2018 samt anmäla sin avsikt att delta enligt nedan. Det innebär att aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken för att få delta i bolagsstämman. För att sådan registrering ska kunna ha skett till den 20 juli 2018 måste aktieägaren underrätta sin förvaltare i god tid dessförinnan.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska senast måndagen den 23 juli 2018 klockan 12.00 anmäla sig till Bolaget under adress: Uniflex AB, att: Kent Thudén, Box 7014, 121 07 Stockholm-Globen. Anmälan kan också göras via e-post till kent.thuden@uniflex.se.

Vid anmälan uppges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon, e-postadress och antal aktier. Eventuella biträden måste också föranmälas. Aktieägare får medföra högst två biträden under förutsättning att antalet biträden anmälts till Bolaget inom ovan angiven tid.

Aktieägare som önskar lämna fullmakt till ombud att företräda sig på bolagsstämman kan på begäran erhålla fullmaktsformulär från Bolaget. Formuläret finns även återgivet på Bolagets hemsida www.uniflexgroup.com.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.       Val av ordförande vid stämman
2.       Upprättande och godkännande av röstlängd
3.       Godkännande av dagordning
4.       Val av en eller två justeringsmän
5.       Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.       Beslut om godkännande av fusionsplan mellan Poolia och Bolaget
7.       Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Inför den extra bolagsstämman består Bolagets valberedning av Hans Hedström (Carnegie Fonder AB), Caroline Örås och Björn Örås (styrelsens ordförande). Hans Hedström är valberedningens ordförande.

Valberedningen föreslår Björn Örås till ordförande på bolagsstämman.

Punkt 6 – Godkännande av fusionsplan avseende fusionen mellan Poolia och Bolaget

Styrelserna för Poolia och Bolaget har antagit en gemensam fusionsplan daterad den 4 juni 2018. Fusionsplanen registrerades hos Bolagsverket den 15 juni 2018 och registreringen kungjordes den 19 juni 2018.

Enligt fusionsplanen ska fusionen ske genom absorption med Poolia som övertagande bolag och Bolaget som överlåtande bolag.

Enligt fusionsplanen har utbytesrelationen för fusionsvederlaget bestämts på så vis att en A-aktie i Bolaget berättigar innehavaren att erhålla fusionsvederlag i form av 1,7 nya aktier av serie A i Poolia, och en B-aktie i Bolaget berättigar innehavaren att erhålla fusionsvederlag i form av 1,7 nya aktier av serie B i Poolia.

Genom Bolagsverkets registrering av fusionen, vilken beräknas ske tidigast under oktober 2018, kommer Bolaget att upplösas och dess tillgångar och skulder att övergå till Poolia. Redovisning av fusionsvederlaget kommer att ske efter Bolagsverkets registrering av fusionen.

Styrelsen för Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna fusionsplanen.

ÖVRIGT

Upplysningar vid stämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen samt om Bolagets förhållanden till annat koncernbolag.

Majoritetskrav
För giltigt beslut avseende förslaget i punkten 6 krävs att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman, inom varje aktieslag.

Antal aktier och röster
I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdande av kallelsen totalt 17 361 690 utgivna aktier, varav 4 023 815 aktier av serie A och 13 337 875 aktier av serie B. Aktie av serie A berättigar till en röst och aktie av serie B till 1/5 röst. Det totala antalet röster är 6 691 390.

Handlingar
Fusionsplanen med bifogade handlingar kommer att finnas tillgänglig hos Bolaget och på Bolagets webbplats www.uniflexgroup.com från och med den 26 juni 2018.

Ett informationsdokument avseende fusionen som upprättats gemensamt av styrelserna i Poolia och Bolaget, innefattande bland annat en redogörelse för bakgrund och motiv, information om eventuella skatteeffekter för aktieägare och en beskrivning av det sammanslagna bolaget, kommer att offentliggöras och finnas tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats www.uniflexgroup.com från och med den 10 juli 2018.

Dokumenten kommer att utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i juni 2018
Uniflex AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Jan Bengtsson, VD, 073-600 68 10
Kent Thudén, Ekonomichef, 073-600 68 50

Uniflex är ett Auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning, rekrytering och omställning av personal inom yrkesområdena industri, lager, bygg, el, administration, försäljning och kundservice. Uniflex är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap och finns i Sverige, Norge och Finland. Uniflex är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.

Taggar:

Om oss

Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning, rekrytering och omställning av personal inom yrkesområdena industri, lager, bygg, el, administration, försäljning och kundservice. Uniflex är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap, och finns i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Uniflex är medlem i Almega Bemanningsföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.

Prenumerera

Dokument & länkar