Poolia och Uniflex går samman

Styrelserna för Poolia AB (publ) (”Poolia”) och Uniflex AB (publ) (”Uniflex”) föreslår att bolagen går samman genom en aktiebolagsrättslig fusion (”Fusionen”). Styrelserna har enhälligt beslutat om formerna för samgåendet baserat på en gemensam fusionsplan (”Fusionsplanen”). Fusionen genomförs genom att Uniflex uppgår i Poolia, varvid aktier i Uniflex byts mot nya aktier i Poolia.

  • Fusionen sker med en utbytesrelation som innebär att varje aktie i Uniflex ersätts med 1,7 nya aktier i Poolia. Fusionen är föremål för godkännande vid extra bolagsstämma i respektive bolag under juli månad och beräknas vara genomförd under oktober 2018
  • Styrelserna för Poolia och Uniflex anser att Fusionen är till fördel för respektive bolag och dess aktieägare. Båda styrelserna anser att utbytesrelationen är skälig och rekommenderar enhälligt sina respektive aktieägare att godkänna Fusionen
  • Större aktieägare representerande 61,4 procent av kapitalet och 80,1 procent av rösterna i Poolia samt större aktieägare representerande 62,2 procent av kapitalet och 80,4 procent av rösterna i Uniflex ställer sig bakom Fusionen
  • Det sammanslagna bolaget blir ett ännu starkare kompetensföretag med ett brett erbjudande inom bemanning och rekrytering med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Tyskland samt med en bedömd sammanlagd omsättning om cirka 1 935 MSEK (exklusive bedömda intäktssynergieffekter) för helåret 2017
  • Samgåendet väntas möjliggöra stärkt konkurrenskraft och intäktssynergier genom ökad säljkraft och merförsäljning till existerande kunder, framförallt under ramavtal med större kunder. Intäktssynergierna bedöms på medellång sikt ge en positiv årlig effekt på rörelseresultatet om cirka 10 MSEK
  • Samgåendet beräknas även innebära skalfördelar och kostnadssynergier med en positiv påverkan på rörelseresultatet om cirka 20 MSEK årligen med full helårseffekt från och med hösten 2019. Transaktionskostnader och engångskostnader för att realisera synergierna förväntas uppgå till cirka 20 MSEK varav merparten kommer att belasta det sammanslagna bolagets resultat för 2018
  • Verksamheterna kommer fortsätta att bedrivas under respektive varumärke
  • Till VD och koncernchef för det sammanslagna bolaget föreslås Jan Bengtsson, VD för Uniflex
  • Förslag till styrelse i det sammanslagna bolaget kommer att offentliggöras inför de extra bolagsstämmorna vid vilka genomförandet av Fusionen är tänkt att godkännas. Avsikten är att Björn Örås ska föreslås som ordförande i den nya styrelsen och att den nya styrelsen ska bestå av medlemmar från både Poolias och Uniflex nuvarande styrelser
  • Moderbolaget i den sammanslagna koncernen föreslås fortsatt heta Poolia AB och det sammanslagna bolagets B-aktier kommer att handlas på Nasdaq Stockholm

Se bifogad fil för hela pressmeddelandet.

Detta är information som Poolia AB (publ) och Uniflex AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, den 4 juni 2018, klockan 08.20 (CEST).

För vidare information, vänligen kontakta:
Jan Bengtsson, VD Uniflex  tel: +46 (0) 736 00 68 10
Morten Werner, VD Poolia   tel: +46 (0) 706 36 25 25

Uniflex är ett Auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning, rekrytering och omställning av personal inom yrkesområdena industri, lager, bygg, el, administration, försäljning och kundservice. Uniflex är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap och finns i Sverige, Norge och Finland. Uniflex är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.

Taggar:

Om oss

Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning, rekrytering och omställning av personal inom yrkesområdena industri, lager, bygg, el, administration, försäljning och kundservice. Uniflex är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap, och finns i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Uniflex är medlem i Almega Bemanningsföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.

Prenumerera

Dokument & länkar