UNIFLEX AB - Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2018

Kvartalet i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 277 MSEK (274*), en ökning med 1 procent.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,34 SEK (0,24) före och efter utspädning.
  • Rörelseresultatet uppgick till 5,6 MSEK (7,1*), motsvarande en rörelsemarginal på 2,0 procent (2,6*).
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 7,1 MSEK (6,9*).
  • Resultat efter skatt uppgick till 5,8 MSEK (5,0*).
  • Resultat från avvecklad verksamhet uppgick till 0,1 MSEK (-0,8).
  • Kvartalets resultat uppgick till 5,9 MSEK (4,2).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 21,0 MSEK (29,1), motsvarande 1,21 SEK (1,68) per aktie.
  • Per den 1 januari 2018 har Uniflex sålt samtliga aktier i det tyska dotterbolaget Uniflex Personal GmbH för en köpeskilling uppgående till 1,2 MSEK. Resultateffekten av transaktionen uppgår till minus 1 MSEK och belastade resultatet i det fjärde kvartalet 2017.

* Justerat för avvecklad verksamhet.

Informationen i denna delårsrapport är sådan information som Uniflex AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 april 2018 klockan 13.30 (CEST).

Kontaktpersoner hos Uniflex:
Jan Bengtsson, VD, 073-600 68 10
Kent Thudén, Ekonomichef, 073-600 68 50

Uniflex är ett Auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning, rekrytering och omställning av personal inom yrkesområdena industri, lager, bygg, el, administration, försäljning och kundservice. Uniflex är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap och finns i Sverige, Norge och Finland. Uniflex är medlem i Almega Bemanningsföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.

Taggar:

Om oss

Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning, rekrytering och omställning av personal inom yrkesområdena industri, lager, bygg, el, administration, försäljning och kundservice. Uniflex är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap, och finns i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Uniflex är medlem i Almega Bemanningsföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.

Prenumerera

Dokument & länkar