Tolv procent fler blir antagna till lärarutbildningar

Universitets- och högskolerådet (UHR) jämför ansökningsläget vid urval 2 vårter­mi­nen 2016 med vårterminen 2015. Rapporten visar bland annat att antalet ut­bild­ningar och behöriga sökande minskar, medan antalet antagna ökar. På individ­nivå ökar antalet behöriga sökande och antagna till lärar- och förskollärarutbildningar.

Förändringar på utbildningsnivå
Antalet erbjudna kurser minskar (-2 %) medan erbjudna program ökar (1 %). Totalt får färre utbildningar behöriga sökande: kurser minskar (-2 %), medan program ökar (2 %).

Antalet utbild­ning­ar som har konkurrens om platserna minskar: kurser (-10 %), pro­gram (-2 %). Universiteten i Uppsala, Umeå, Stockholm, Göteborg samt Linnéuni­ver­si­te­tet erbjuder flest utbildningar och har flest utbildningar med behöriga sökande. Lu­leå tekniska universitet ökar utbudet mest och har störst ökning av behöriga sökande.

Fyra grupper av utbildningar som leder till yrkesexamina ökar i antal – lärare (3 %), sjuksköterskor (13 %), civilingenjörer (17 %) och högskoleingenjörer* (70 %).

Fem typer per av utbildningar med behöriga sökande ökar – lärare (2 %), sjuksköterskor (14 %), civilingenjörer (13 %), högskoleingenjörer* (64 %) och socionomer (3 %).

Förändringar på individnivå – vt 2016 jämfört med vt 2015
Av 232 152  behöriga sökande (-1 %) blir totalt 161 161 antag­na (2 %), varav 109 188 till sitt förstahandsval (ökning 3 %). Antal reservplacerade minskar till 78 632 (-7 %).

Utbildningar som leder till yrkesexamina
Det totala antalet förstahandssökande, behöriga sökande och antagna per presenterad utbild­ning ökar för samtliga utbildningar som leder till yrkesexamina, förutom antalet antagna civilingenjörer som minskar med 41 procent.

Lärar- och förskollärarutbildningar
Antalet behöriga sökande till lärar- och förskollärarutbildningar ökar till 10 359 (7 %) och antalet antagna ökar till 4 013 (12 %).

Antalet behöriga sökande till grundlärar­utbildningar ökar till 3 443 (1 %), medan antalet antagna minskar till 1 112 (-2 %).

Ämneslärarutbildningarna får fler behöriga sökande (10 %) och antagna (44 %).

Yrkeslärarutbildningar får färre behöriga sökande (-14 %) antagna (-8 %).

Fler kvinnor söker i första hand till lärar- och förskollärarutbildningar, särskilt ämnes­lärare. Färre män antas till förskol- och grundlärarutbildningar jämfört med vt 2015.

Pressmeddelande, rapport och sökfunktion för antagningsstatistik finns på UHR.se.

*) Missvisande höga värden då fler utbildningar kodats om vårterminen 2016.

Kontakt
Utredare
Carina Hellgren
010-470 03 05

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se

Universitets- och högskolerådet, UHR, ger stöd och information till alla som vill läsa vidare på högskolan, samordnar antagningen till 37 lärosäten genom en gemensam e-tjänst, erbjuder möjligheter till internationellt utbyte och bedömer utländska utbildningar för dem som har studerat i ett annat land. Myndigheten har 250 anställda i Stockholm och Visby.

Om oss

Universitets- och högskolerådet, UHR, ger stöd och information till alla som vill läsa vidare på högskolan, samordnar antagningen till 37 lärosäten genom en gemensam e-tjänst, erbjuder möjligheter till internationellt utbyte och bedömer utländska utbildningar för dem som har studerat i ett annat land. Myndigheten har 250 anställda i Stockholm och Visby.

Prenumerera

Dokument & länkar