Arkitektutbildningar håller hög kvalitet

Universitetskanslersämbetet publicerar nu resultaten av kvalitetsgranskningen av högskoleutbildningar inom arkitektur och närliggande huvudområden. Utbildningarna håller en jämn och hög nivå.

24 utbildningar får omdömet "hög kvalitet" och en utbildning får det högsta omdömet "mycket hög kvalitet". Ingen utbildning bedöms hålla bristande kvalitet.

Bedömargruppen lyfter fram problematiken med att det blir allt vanligare att universiteten och högskolorna ger dubbla examina. En student kan utöver sin arkitektexamen även få ut till exempel en masterexamen. Men utbildningarna är inte alltid anpassade för att uppfylla de båda examinas olika mål. Lärosätena bör vara medvetna om detta, menar bedömarna. Om studenterna får dubbla examina måste målen för båda examina vara uppfyllda.

Se alla resultat nedan.

I webbfunktionen Resultatsök kan du läsa bedömargruppens yttranden

Kontaktperson för utvärderingarna av arkitektutbildningarna: Åsa Ekberg, tfn: 08-563 086 27, e-post: asa.ekberg@uk-ambetet.se

Pressekreterare: Kristin Wengerholt, tfn: 073-662 86 33, e-post: press@uk-ambetet.se

Läs mer om Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar

Omdömen per universitet och högskola:

Blekinge tekniska högskola
Fysisk planering – kandidatexamen: hög kvalitet
Fysisk planering – magisterexamen: mycket hög kvalitet
Fysisk planering – masterexamen: hög kvalitet
   
Chalmers tekniska högskola  
Arkitektur – arkitektexamen: hög kvalitet
Arkitektur – kandidatexamen: hög kvalitet
Arkitektur – masterexamen: hög kvalitet
   
Kungl. Tekniska högskolan  
Arkitektur – arkitektexamen: hög kvalitet
Arkitektur – kandidatexamen: hög kvalitet
Arkitektur – magisterexamen: hög kvalitet
Arkitektur – masterexamen: hög kvalitet
   
Lunds universitet  
Arkitektur – arkitektexamen: hög kvalitet
Arkitektur – kandidatexamen: hög kvalitet
Hållbar stadsgestaltning – masterexamen: hög kvalitet
   
Malmö högskola  
Byggd miljö – kandidatexamen: hög kvalitet
Byggd miljö – magisterexamen: hög kvalitet
   
Sveriges lantbruksuniversitet  
Landskapsarkitektur – kandidatexamen: hög kvalitet
Landskapsarkitektur – landskapsarkitektexamen: hög kvalitet
Landskapsarkitektur – masterexamen: hög kvalitet
Landskapsingenjör – landskapsingenjörsexamen: hög kvalitet
Landskapsplanering – kandidatexamen: hög kvalitet
Landskapsplanering – magisterexamen: hög kvalitet
Landskapsplanering – masterexamen: hög kvalitet
   
Umeå universitet  
Arkitektur – konstnärlig kandidatexamen: hög kvalitet
Arkitektur – konstnärlig masterexamen: hög kvalitet

Universitetskanslersämbetet är en ny myndighet inom högskoleområdet sedan den 1 januari 2013. Verksamheten handlar framför allt om att utvärdera kvaliteten på högskoleutbildningar, att utöva juridisk tillsyn av högre utbildning samt att ansvara för statistik och uppföljning, där ett stort uppdrag är att granska hur effektivt verksamheten vid universiteten och högskolorna bedrivs.

Taggar:

Om oss

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapssamhälle. Vi granskar kvaliteten på högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan och vi bevakar studenternas rättssäkerhet. www.uka.se

Prenumerera