Examensrätter i teologi ifrågasätts

Högskoleverket ifrågasätter flera universitets och högskolors rätt att examinera studenter i religionsvetenskap och teologi. Samtidigt föreslår Högskoleverket att flera nya ansökningar om examensrätter vid enskilda teologiska högskolor avslås.

Högskoleverket har gjort en omfattande utvärdering av utbildningar inom teologi och religionsvetenskap. När det gäller de enskilda högskolorna har verket granskat ansökningar om nya examensrätter och följt upp tidigare beviljade examensrätter. Vid de statliga universiteten och högskolorna har det gjorts fördjupade granskningar som en avslutande del av utvärderingen som startade 2008. Resultatet av fördjupade granskningar Sammanlagt 13 utbildningar utsattes för en fördjupad granskning som en del av den utvärdering av utbildningarnas kvalitet som startades 2008. Sex av dessa utbildningar anses hålla tillräcklig kvalitet men Högskoleverket ifrågasätter rätten att utfärda examen för sju olika utbildningar. De ifrågasatta utbildningarna har nu ett år på sig för att rätta till bristerna. Små miljöer inom forskarutbildningen Högskoleverket anser att universiteten borde arbeta för att skapa större miljöer inom många av forskarutbildningarna. Det finns flera vägar att gå, till exempel genom samarbete inom landet, profilering eller genom att skapa forskarskolor. Dessutom kan lärosätena bredda sin syn på vad som är yrkesrelevans. – Yrkesrelevans handlar inte enbart om att utbilda präster. Det finns många grupper inom samhället som har behov av utbildning i religionsvetenskap. Ta polisen eller socialtjänsten som två exempel. Här skulle högskolan kunna göra mycket mer för att nå de grupperna, säger universitetskansler Anders Flodström. Ansökningar om examensrätter Högskoleverket föreslår att alla fyra ansökningarna om nya examensrätter avslås. En anledning är att utbildningarna har brister i den akademiska miljön. En annan anledning är för låg lärarkompetens och lärarkapacitet. 2007 beviljades tre examensrätter i teologi och dem har Högskoleverket nu följt upp. Verket ifrågasätter rätten att utfärda examen för två av dessa. – Många av de här utbildningarna har få perspektiv från andra religioner än kristendomen. Dessutom saknar de ofta en tydlig uppdelning mellan de rena högskolekurserna och mer praktiskt inriktade kyrkliga kurser, säger Anders Flodström. Läs alla bedömningar och beslut på www.hsv.se.

Om oss

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapssamhälle. Vi granskar kvaliteten på högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan och vi bevakar studenternas rättssäkerhet. www.uka.se

Prenumerera

Dokument & länkar