Färre studenter än vad ekonomin medger

Universitetens och högskolornas prognoser i augusti pekar på att över en miljard av anslagen inte kommer att användas under 2008.

Universitet och högskolor har lämnat prognoser över hur stor del av anslagen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå som kommer att komma till användning 2008 och fram till 2011. Totalt disponerar universitet och högskolor 19 miljarder kronor 2008 i så kallade takbelopp för utbildning. Takbeloppen anger den maximala ersättningen som varje lärosäte kan få för sina studenter och deras avklarade poäng.

Sammantaget visar prognoserna att omkring 1,1 miljard kronor av anslagen inte kommer att användas 2008. En del av dessa anslagsmedel kan användas kommande år men möjligheterna att spara outnyttjade medel är begränsat till tio procent av takbeloppet. Eftersom flertalet lärosäten redan har uppnått denna gräns kommer närmare 900 miljoner kronor inte att få användas vare sig 2008 eller senare utan återförs till statsbudgeten.
2007 var prognosen att drygt en miljard kronor av takbeloppen inte skulle komma till användning. Utfallet blev drygt 1,5 miljarder kronor under takbeloppen. Prognoserna tyder på fortsatt outnyttjade takbelopp framöver.
– Utbildning kostar! Här finns en alldeles förträfflig möjlighet för regeringen att öka kvaliteten på utbildningarna genom att höja tilldelningen per student så att takbeloppen ändå utnyttjas, säger Anders Flodström, universitetskansler.

Hela analysen finns på www.hsv.se.

Om oss

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapssamhälle. Vi granskar kvaliteten på högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan och vi bevakar studenternas rättssäkerhet. www.uka.se

Prenumerera

Dokument & länkar