Högskolan i Gävle har flest studenter från arbetarhem

Om det inte hade funnits någon social snedrekrytering till högskolan skulle var tredje student ha arbetarbakgrund. Men idag kommer endast var fjärde student från arbetarhem. Högst andel studenter med arbetarbakgrund har Högskolan i Gävle – 35 procent. På Handelshögskolan i Stockholm har bara 6 procent arbetarbakgrund. Det visar en ny analys från Högskoleverket.

24 procent av alla som började studera vid högskolor och universitet läsåret 2003/2004 hade arbetarbakgrund. Det kan jämföras med 34 procent av hela befolkningen. Vägen till en jämn social fördelning bland studenterna är alltså fortfarande lång. Andelen studenter med arbetarbakgrund har dock ökat stadigt de senaste tio åren. Läsåret 1993/1994 kom endast 19 procent av högskolenybörjarna från arbetarhem. _Handelshögskolan i en klass för sig_ Skillnaderna mellan svenska högskolor och universitet är påfallande stor. Handelshögskolan i Stockholm står i en klass för sig när det gäller social snedrekrytering. Endast 6 procent av studenterna har arbetarbakgrund. På tio år har andelen endast ökat med någon procentenhet. Även de stora universiteten i Lund, Uppsala, Göteborg och Stockholm har en relativt låg andel studenter från arbetarhem, mellan 16 och 20 procent. Högskolor i mindre städer samt de nya universiteten rekryterar däremot fler studenter från arbetarhem. Vid många av dessa lärosäten har dessutom den andelen ökat kraftigt under de senaste tio åren. _Bakgrund styr val av utbildning_ Skillnaden mellan högskolorna beror bland annat på var i landet de ligger och vilka utbildningar de erbjuder. Ungdomar från de övre sociala skikten väljer oftare långa prestigefyllda utbildningar vid de stora universiteten, till exempel läkarutbildningen, arkitektutbildningen och juristutbildningen. Få med arbetarbakgrund läser dessa utbildningar. De väljer istället att utbilda sig till lärare, socionom, sjuksköterska och högskoleingenjör – utbildningar som står för en stor del av utbildningsutbudet vid de mindre och medelstora högskolorna. En annan faktor som spelar in är vilken bakgrund befolkningen har i det område som högskolan rekryterar studenterna ifrån. I Stockholmsområdet finns det till exempel färre med arbetarbakgrund jämfört med övriga landet. Om man tar hänsyn till den sociala sammansättningen i högskolornas upptagningsområde hamnar Lärarhögskolan i Stockholm bäst i jämförelse. Även Södertörn, Malmö högskola och Stockholms universitet kommer något högre i rangordningen än när man bara ser till andelen studenter med arbetarbakgrund. Läs analysen på http://www.hsv.se. För mer information kontakta Stig Forneng, tfn 08-563 087 75. I bifogad fil finns en tabell med andelen studenter med arbetarbakgrund per lärosäte.

Om oss

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapssamhälle. Vi granskar kvaliteten på högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan och vi bevakar studenternas rättssäkerhet. www.uka.se

Prenumerera

Dokument & länkar