Lägsta antalet lärarexamina på tio år

Nästan 70 000 examina togs ut under förra läsåret. Av dessa var 6 400 lärarexamina, det lägsta antalet på tio år. Läsåret dessförinnan var antalet lärarexamina nästan det dubbla, 12 400. Den höga siffran förklaras dock av införandet av lärarlegitimation. Under förra läsåret minskade även det totala antalet nybörjare i högskolan med 13 procent.

Idag publicerar Universitetskanslersämbetet och SCB en rapport om studenter och examina i högskolan. Att antalet nybörjare i högskolan minskade läsåret 2011/12 hänger samman med att studieavgifter infördes hösten 2011, men antalet svenska nybörjare minskade också. Det totala antalet studenter i högskolan var 431 000, en minskning med två procent jämfört med föregående läsår.

Under läsåret 2011/12 utfärdades nästan 70 000 examina på grundnivå och avancerad nivå, vilket var 1 700 färre än läsåret dessförinnan. Antalet lärarexamina minskade drastiskt till 6 400, vilket är det lägsta antalet på tio år, och en halvering jämfört med föregående läsår. Läsåret 2010/11 var dock unikt eftersom det då togs ut ovanligt många lärarexamina. Detta berodde främst på den aviserade förändringen om krav på lärarlegitimation för att få arbeta som lärare. Nedgången 2011/12 är alltså i själva verket inte så dramatisk som den ser ut och sannolikt kommer antalet examina att öka läsåret 2012/13. Lärarexamen var trots minskningen fortfarande den största av alla yrkesexamina.

Masterexamen fortsatt populärt
Även antalet civilingenjörsexamina minskade stort, från 3 600 till 3 000. Precis som för lärarexamina är det den lägsta noteringen sedan tio år tillbaka. Antalet högskoleingenjörsexamina gick däremot uppåt, till 1 900, efter några års nedgång. Bland generella examina är kandidatexamen överlägset störst. Under läsåret 2011/12 utfärdades 23 000 kandidatexamina, en ökning med 13 procent jämfört med läsåret innan. Magisterexamen fortsatte att minska medan masterexamen ökade med hela 25 procent. Det är fortfarande utländska studenter som dominerar på masterprogrammen. Under förra läsåret utfärdades sex av tio masterexamina till utländska studenter.

Nyutexaminerade studenter väljer helst storstäderna
Rapporten innehåller också statistik om var studenterna bosätter sig efter att de tagit examen. De som har studerat i storstadsregioner bosätter sig gärna där efter studierna. Övriga regioner har betydligt svårare att behålla sina studenter. Uppgifter om dem som tog ut sin examen läsåret 2010/11 visar att bara storstadslänen Stockholm, Uppsala, Skåne och Västra Götaland hade fler examinerade boende i länet två år efter examen än som hade rekryterats från respektive län. Exempelvis rekryterades 11 000 av de examinerade från Stockholms län, medan nästan 15 000 var bosatta där två år efter examen. Det är alltså många ditflyttade studenter som stannat kvar, sannolikt på grund av att arbetsmarknaden ofta är bättre i en storstadsregion. Dalarnas län, Jönköpings län och Kalmar län hade tappat flest studenter som varit folkbokförda i högskolelänet innan de började studera.

Statistiska meddelanden görs av SCB på Universitetskanslersämbetets uppdrag. SM:et om studenter och examina finns på Universitetskanslersämbetets webbplats.

Kontaktpersoner:
Carin Callerholm, utredare
08-563 085 13, carin.callerholm@uk-ambetet.se

Annika Pontén, avdelningschef
08-563 087 57, annika.ponten@uk-ambetet.se

Universitetskanslersämbetet är en ny myndighet inom högskoleområdet sedan den 1 januari 2013. Verksamheten handlar framför allt om att utvärdera kvaliteten på högskoleutbildningar, att utöva juridisk tillsyn av högre utbildning samt att ansvara för statistik och uppföljning, där ett stort uppdrag är att granska hur effektivt verksamheten vid universiteten och högskolorna bedrivs.

Taggar:

Om oss

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapssamhälle. Vi granskar kvaliteten på högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan och vi bevakar studenternas rättssäkerhet. www.uka.se

Prenumerera