Privata stiftelser och organisationer – viktiga forskningsfinansiärer i Sverige

Sverige är unikt när det gäller andelen forskningsfinansiering till universitet och högskolor från privata stiftelser och andra organisationer utan vinstsyfte. Bland OECD-länderna är det bara Storbritannien som har en högre andel än Sverige.

Det är ofta statens satsningar som är i fokus vid analyser av lärosätenas forskningsfinansiering. Högskoleverket har istället denna gång analyserat i vilken utsträckning privata finansiärer står för finansieringen av forskning vid de svenska lärosätena.

Sverige sticker ut i internationella jämförelser
Jämfört med andra länder står privata stiftelser och andra organisationer utan vinstsyfte för en hög andel av finansieringen av forskning och forskarutbildning vid svenska lärosäten – nästan tio procent av de totala intäkterna. Bland OECD-länderna är det bara Storbritannien som överträffar Sverige.

År 2009 var universitetens och högskolornas totala forskningsintäkter knappt 30 miljarder kronor. Av dem kom sammanlagt fyra miljarder från den privata sektorn. Privata finansiärer sammantagna står sedan flera år för omkring 15 procent av finansieringen av forskning och forskarutbildning – en nivå jämförbar med USA och överträffad av få andra EU-länder. Företagen står för en mindre del – majoriteten av intäkterna från den privata sektorn kommer alltså från stiftelser och andra icke vinstdrivande organisationer. Tillsammans utgör deras bidrag ett betydande resurstillskott till universitetens och högskolornas forskning.

Majoriteten av bidragen går till de äldre universiteten
Den absoluta merparten av bidragen från stiftelser och andra organisationer utan vinstsyfte går till ett antal äldre universitet. Bland de största mottagarna av forskningsbidrag från i stort sett alla dessa finansiärer finns Lunds universitet, Karolinska institutet, Uppsala universitet och Göteborgs universitet.

Några av de största privata stiftelserna och andra organisationer utan vinstsyfte som ger bidrag till universiteten och högskolorna är Wallenbergstiftelserna, Cancerfonden, Riksbankens Jubileumsfond och Hjärt-Lungfonden.

Se tabell i bifogad PDF-fil över andelen forskningspengar från privata icke vinstdrivande finansiärer i olika länder.

Hela analysen finns på www.hsv.se.

Kontaktpersoner:
Marie Kahlroth,
tfn 08-563 08 549
marie.kahlroth@hsv.se

Annika Pontén, tfn 08-563 08 757
annika.ponten@hsv.se

Taggar:

Om oss

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapssamhälle. Vi granskar kvaliteten på högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan och vi bevakar studenternas rättssäkerhet. www.uka.se

Prenumerera

Dokument & länkar