Stora skillnader i högskolestart bland unga: Stockholm och Uppsala i topp på listan över länen

Övergången till högskolan kan skifta rejält beroende på län och kommun. Även mellan könen finns stora skillnader. Drygt hälften av kvinnorna har påbörjat högskolestudier när de fyllt 24 år. Det är 15 procentenheter mer än männen. Det visar nya siffror från Högskoleverket.  

Högskoleverket har undersökt hur stor andel av ungdomarna i landet, fyllda 19, 21 respektive 24 år, som hade börjat studera vid högskolan under 2010. Medan cirka 15 procent av 19 åringarna hade påbörjat en utbildning, var motsvarande andel bland 21- och 24-åringarna drygt en tredjedel respektive 43 procent.

Det finns stora kommun- och länsvisa skillnader i övergången till högskolan. Medan nära hälften av ungdomarna i Stockholm (48 procent) och Uppsala (49 procent) hade gått vidare till högskolestudier vid 24 års ålder, var andelen bland samma åldersgrupp på Gotland och i Jämtland 38 respektive 36 procent.

Danderyd och Lund i kommuntoppen
Mellan kommunerna är skillnaderna än mer slående. Resultaten ska dock tolkas med viss försiktighet eftersom det kan skilja mycket i antal individer mellan olika kommuner. Högst övergång i Stockholms län och även i landet har Danderyds kommun, där över 82 procent av ungdomarna som fyllt 24 hade börjat på högskolan. I stark kontrast står Norrtälje där motsvarande andel var knappt 30 procent.

Även i Skåne finns stora kommunala skillnader. Drygt 67 procent av 24-åringarna i Lund hade gått vidare till högskolan. Lägst övergång i länet hade Bjuv med knappt 24 procent. Lund är den kommun i landet som har den högsta övergången bland den yngsta åldersgruppen, nära en tredjedel av Lundaborna hade börjat studera samma år de fyllde 19, det vill säga 2010.

Hälften av landets 24-åriga kvinnor vidare till högskolan
Långt fler kvinnor än män börjar studera innan de fyllt 25. Förra året hade drygt 50 procent av kvinnorna, då 24 år, och knappt 36 procent av männen gått vidare till högskolan. Kvinnorna valde också i högre utsträckning att plugga utomlands.


Se tabell över länen i bifogat pressmeddelande. På hsv.se finns analysen där även kommunerna listas.

Anders Wiberg, tfn: 08-563 088 36
e-post: anders.winberg@hsv.se

Annika Pontén, tfn: 08-563 087 57
e-post: annika.ponten@hsv.se

Om oss

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapssamhälle. Vi granskar kvaliteten på högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan och vi bevakar studenternas rättssäkerhet. www.uka.se

Prenumerera

Dokument & länkar