Upphandlingsmyndigheten tar initiativ för att underlätta att kollektivavtalsvillkor kan tillämpas vid offentlig upphandling

Upphandlingsmyndigheten konstaterar i sitt remissvar på delbetänkandet ”Upphandling och villkor enligt kollektivavtal” att det är av stor betydelse att sociala hänsyn tas för att enskilda arbetstagare ska få sunda arbetsvillkor, att social dumpning ska motverkas och att sund konkurrens ska upprätthållas. 

– De möjligheter som finns i upphandlingslagstiftningen att ta sociala hänsyn vid offentlig upphandling bör utnyttjas i större utsträckning. Utredningens delbetänkande utgör ett värdefullt bidrag inom området, säger Ann-Christin Nykvist, generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten.

Upphandlingsmyndigheten är positiv till att det i större utsträckning ska ställas särskilda arbetsrättsliga villkor, men konstaterar att det innebär såväl juridiska som praktiska utmaningar. Bland annat innebär det svårigheter att förena upphandlingslagstiftningens krav på likabehandling och transparens med den svenska arbetsmarknadsmodellen. Mot bakgrund av att frågorna är komplexa menar Upphandlingsmyndigheten att det krävs ytterligare analys av delar av förslagets förenlighet med unionsrätten och den svenska lagstiftningen.

Upphandlingsmyndigheten framhåller att ett alternativ till lagstiftning i det korta perspektivet är att myndigheten får i uppdrag att driva utvecklingen på området framåt genom att öka den frivilliga användningen av arbetsrättsliga villkor i offentlig upphandling. Reglerna skulle därefter kunna göras obligatoriska efter hand.

– Det är många svåra avvägningar som ska göras när det gäller lagstiftning om villkor enligt kollektivavtal. För att inte tappa tid vill Upphandlingsmyndigheten arbeta offensivt utifrån de goda erfarenheter av att utveckla frivilliga kriterier som myndigheten har. Vi tar därför nu ett initiativ och startar ett pilotprojekt inom området persontransporter där vi ska ta fram villkor i nivå med kollektivavtal inom ramen för vår kriterieverksamhet, säger Ann-Christin Nykvist vidare.

För att upphandlande myndigheter ska kunna ställa arbetsrättsliga villkor och för att villkoren ska få önskad effekt krävs att de får stöd och vägledning. Upphandlingsmyndigheten har därför ett viktigt arbete framför sig.

För ytterligare information, kontakta:

Susanne Lång, t f kommunikationschef, 076-50 21 721
Anders Asplund, chefsjurist, 08-58621761
Sofia Mårtensson, jurist, 08-58621764

Om oss

Upphandlingsmyndigheten är en ny modern myndighet som ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för hållbar offentlig upphandling. Du kan vända dig till oss för att få information om och stöd i att genomföra hållbara, innovativa och effektiva offentliga affärer. Vi ger dig stöd på olika sätt genom hela upphandlingsprocessen. Se upphandlingsmyndigheten.se för mer information.