Regeringen avser återkomma med nytt förslag om en garanti för tidiga stödinsatser

Regeringen beslutade den 8 februari att ta hem propositionen Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti. Regeringen kommer istället att återkomma till riksdagen med en ny proposition. Det nya förslaget ska ta hänsyn till de synpunkter om administration som lyfts fram i riksdagens utbildningsutskott.

- Elever ska få rätt stöd i rätt tid. När en lärare ser att en elev behöver extra stöd för att få med sig läsningen, skrivandet eller räknandet ska stödet komma på plats, utan onödig administration. I dag ser vi att stöd ofta dröjer och att det som börjar som ett litet problem för eleven hinner växa till stora hinder i flera ämnen. Det här får inte fastna i prestige, här måste politiken kunna klara att nå samsyn, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Att alla får de bästa förutsättningarna att lära sig läsa, skriva och räkna är avgörande för att varje elev också ska kunna tillgodogöra sig kunskaper i skolans övriga ämnen. Skolinspektionens granskningar tyder på att stödinsatser ofta sätts in för sent, och inte alltid är anpassade efter elevens individuella behov. Mest dokumenterat särskilt stöd ges i dag i nionde klass i grundskolan. En garanti för tidiga stödinsatser ska säkerställa att elever som är i behov av sådana insatser upptäcks tidigt och ges rätt stöd. Därmed kan de ges utökade möjligheter att nå så långt som möjligt i sitt lärande.
 
Förslaget som utretts har välkomnats av bland annat fack och forskare i Skolkommissionen, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolinspektionen och intresseorganisationer som samlar berörda barn och föräldrar. Under beredning av förslaget har också Lärarförbundet meddelat att de, med ett antal justeringar i regelverk och implementering, ser detta som en möjlighet som inte bör gå förlorad.

Kontakt

Emma Stark, pressekreterare hos Gustav Fridolin, 072-551 16 05

Prenumerera