Riksinternatskolorna kommer inte längre ha en särställning

Regeringen har i dag beslutat om att statsbidrag för kostnader för utlandssvenska elevers utbildning i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan bör lämnas enligt ett enhetligt system oavsett vilken skola eleverna väljer.

Regeringen kommer därmed inte längre att ha möjlighet att besluta att någon skola ska ha ställning som riksinternatskola. De nuvarande riksinternatskolorna kommer inte längre att undantas från skollagens bestämmelser om en i princip avgiftsfri skola. Förändringarna syftar till att så långt som möjligt skapa likvärdiga villkor för alla skolor och elever.

Lagändringar träder i kraft den 1 januari 2016. Till och med juni 2019 kan de äldre bestämmelserna tillämpas för elever som påbörjat utbildning senast den 31 december 2015.

Kontakt

Sofie Rudh, pressekreterare hos Aida Hadzialic, 072-545 74 21

Prenumerera