Uppdrag ska förbättra samverkan mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten

En väl utvecklad och fungerande samverkan mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten är nödvändig för att barn och unga som är i behov av tidiga insatser från flera instanser ska få sina behov tillgodosedda. Regeringen ger därför Statens skolverk och Socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans genomföra ett treårigt utvecklingsarbete i syfte att förbättra samverkan.

Inom skola, hälso- och sjukvård och socialtjänsten finns ofta flera personer som arbetar med och kring ett barn. Det kan försvåra och fördröja arbetet för de olika aktörerna att skapa sig en gemensam helhetsbild av vilka insatser barnet eller den unge är i behov av. Otydlighet i ansvarsfördelning kan ha betydelse för barns och ungdomars möjlighet att få den hjälp de behöver. Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn av elevhälsans medicinska och hälsofrämjande roll från 2015 visar på brister och svagheter i samverkan mellan elevhälsan och andra aktörer, bland annat gällande samverkan med barn och ungdomspsykiatrin.

I utvecklingsarbetet om förbättrad samverkan ska relevanta myndigheter och ett urval av kommuner, landsting och enskilda huvudmän ingå. Uppdraget ska även genomföras i nära dialog med den nationella samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvården, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Friskolornas Riksförbund och Idéburna skolors riksförbund med flera.

Som en del i uppdraget ingår att kartlägga och identifiera goda exempel och framgångsfaktorer men också juridiska och strukturella hinder för samverkan. Uppdraget ska genomföras utifrån ett barnrätts-, funktionshinders- och jämställdhetsperspektiv.

– Vi har haft fallande studieresultat och fler elever som mår dåligt samtidigt. Det är klart att det hänger ihop. Ska fler elever få med sig kunskaperna de behöver måste skolan kunna ge rätt stöd. Barn och unga ska inte drabbas av en otydlig ansvarsfördelning mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänst, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

– Barn och unga i behov av stöd behöver ofta samordnade insatser från flera aktörer. Det här uppdraget ska sätta stopp för att barn och unga hamnar mellan stolarna och inte får den hjälp de behöver för att olika verksamheter inte är koordinerade med varandra, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

– Den psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat. För att vända utvecklingen krävs ett brett förebyggande arbete och bättre samverkan mellan hälso- och sjukvården och andra viktiga aktörer i barn och ungas närhet. Det här uppdraget är en viktig del i det arbetet, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

En slutredovisning av uppdraget ska lämnas senast den 31 januari 2021.

Kontakt

Emma Stark, pressekreterare hos Gustav Fridolin, 072-551 16 05

Joanna Abrahamsson, pressekreterare hos Åsa Regnér, 072-543 84 89

Karin Boman Röding, pressekreterare hos Gabriel Wikström, 076-116 65 62

Prenumerera