Uppsala universitet ska bedriva försöksverksamhet kring praktiknära skolforskning

Regeringen har beslutat att ge Uppsala universitet i uppdrag att bedriva skolforskning och utveckla modeller för samverkan tillsammans med kommunerna kring praktiknära forskning. Satsningen ska bidra till att stärka den vetenskapliga grunden, elevernas måluppfyllelse och förbättra undervisningen.

Enligt skollagen ska utbildningen inom skolväsendet vila på en vetenskaplig grund. Med praktiknära forskning menas den kunskap som har direkt nytta och användbarhet i skolan. Uppsala universitet får nu tillsammans med Göteborgs universitet, Umeå universitet och Karlstads universitet i uppdrag att tillsammans med kommuner och friskolor initiera forskningssamarbeten som kommer att bedrivas på skolor och i klassrum. Universiteten ska tillsammans med övriga medverkande sprida resultaten av försöksverksamheten och de olika samverkansmodeller som används.

– Sverige har legat efter när det kommer till att koppla ihop den senaste skolforskningen med själva undervisningspraktiken och lärarnas dagliga arbete. Det måste vi ändra på. På samma sätt som vi förväntar oss att en läkare ställer diagnos och ordinerar medicin utifrån den senaste kunskapen så ska den undervisning som barn och elever möts av i skolan vara vetenskaplig grundad, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

2017 satsar regeringen 15 miljoner kronor för ändamålet, varav 3 750 000 kr kommer att tilldelas Uppsala universitet. För 2018 beräknas 20 miljoner kronor för satsningen och därefter 30 miljoner kronor per år. Uppdraget ska delredovisas årligen till Utbildningsdepartementet senast den 1 mars under perioden 2018-2021 samt slutredovisas senast den 1 mars 2022.

Kontakt  

Jens Petersen, pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, 070-293 69 35

Prenumerera