Utvidgat uppdrag om tvåspråkig miljö i specialskolan

Regeringen har tidigare beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att – i egenskap av nationell samordnare – stödja kommunala, enskilda och statliga skolhuvudmän som bedriver utbildning för de elever inom specialskolan som är döva eller hörselskadade eller har en grav språkstörning och är i behov av teckenspråk (dir. 2013:29).

Genom tilläggsdirektiv utvidgas uppdraget till att också föreslå hur elever med grav språkstörning utan behov av teckenspråk ska få utbildning på grundskole- och gymnasienivå som uppfyller de krav på anpassning som följer av elevens funktionsnedsättning (dir. 2013:106).

Den nationella samordnaren får nu även i uppdrag att föreslå en ny utformning av skollagens bestämmelser om specialskolan, särskilt när det gäller målgruppen, med beaktande av den tvåspråkiga miljö som specialskolan kan erbjuda. Utredaren ska också analysera om förslagen medför andra ändringar i regleringen av specialskolan. Utredningstiden förlängs så att uppdraget slutredovisas senast den 30 juni 2016.

Kontakt

Hanna Hessling, pressekreterare hos Gustav Fridolin, 072-557 38 01

Prenumerera