Bolagsstämma i Utfors godkänner finansieringslösning

Bolagsstämma i Utfors godkänner finansieringslösning Vid extra bolagsstämma den 19 september 2001 fattades beslut som innebär att tidigare presenterad lösning för full finansiering godkänns Styrelsen för Utfors har tidigare beslutat om en finansieringslösning som innebär att bolaget är fullt finansierat¹ (se pressmeddelande den 3 december 2001). Extra bolagsstämman godkände den 19 december 2001 styrelsens beslut/förslag om: * Tre separata nyemissioner bestående av: * två redan tecknade och betalade nyemissioner om totalt 126 mkr * förestående nyemission om 100 mkr, med företräde för befintliga aktieägare med undantag av de som deltagit i en eller båda av de i punkten ovan angivna nyemissionerna. Teckning sker till kurs 7,50 kr per aktie under perioden 4 - 24 januari 2002 * Emission av skuldebrev förenade med 6.321.011 avskiljbara optionsrätter till långivarna samt Emission av skuldebrev förenade med sammanlagt 2.800.000 avskiljbara optionsrätter för vidareöverlåtelse till nyckelpersoner i bolaget, med en mindre justering av riktlinjerna för fördelning av optionsrätter Utfors har, genom de två första nyemissionerna, som fulltecknats och betalats, tillförts 126 Mkr före emissionskostnader. Den tredje nyemissionen, som tillför Utfors högst cirka 100 Mkr före emissionskostnader, genomförs med företräde för de som är aktieägare i Utfors på avstämningsdagen den 28 december 2001, och som inte deltog i någon av de två första nyemissionerna. Den tredje nyemissionen sker till kurs 7,50 kr per aktie. Teckningsperioden är 4 - 24 januari 2002 och handel med teckningsrätter äger rum under perioden 4 - 21 januari 2002. Sista dag för handel i Utforsaktien inklusive rätt att delta i emissionen är den 20 december 2001. Emissionsprospekt avses kungöras den 28 december 2001. 1) Under förutsättning att förestående nyemission tillför Utfors minst 24 miljoner kronor. För ytterligare information kontakta: Informationschef, Markus Boberg, tel: 08-5270 3016 el. 0708-483016 Finansdirektör, Mikael Sköld, tel 08 - 5270 3011 el. 0708-483011 Utfors är den självklara nordiska partnern för högkvalitativa fasta och mobila bredbands-, Internet- och telefonitjänster. Utfors driftsätter ett nät med teknologi som är den absolut främsta i världen och som ger unika kostnadsfördelar. Utfors erbjuder i detta nät företag, myndigheter och privatpersoner banbrytande tjänster som skapar nya möjligheter till utveckling och kreativitet. Utfors kommer att knyta ihop de 75 största städerna i Norden med ett 7100 km långt bredbandsnät. Utfors har ca 360 anställda i Sverige, Norge och Finland och ägs huvudsakligen av Norsk Vekst och Litorina Kapital samt ett antal institutionella placerare. Se vidare www.utfors.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/19/20011219BIT01010/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/19/20011219BIT01010/bit0002.pdf

Dokument & länkar