Utfors genomför kostnadsbesparingsprogram

Pressmeddelande: Utfors genomför kostnadsbesparingsprogram Utfors lämnade vid årsskiftet 2000/2001 den stora nätuppbyggnadsfasen och gick in i en ny fas i bolagets utveckling där fokus ligger på försäljning och leverans av bolagets bredbandsbaserade kommunikationstjänster. Försäljningsutvecklingen har sedan dess varit positiv och följer den plan som lagts fast. Omvärldsfaktorer som nedgången i konjunkturen och den ökade osäkerheten på marknaden samt den osäkra fordran som Utfors har på Pangea (vilket redogjordes för i pressmeddelande den 27 september) har dock medfört att Utfors ser det som nödvändigt att vidta effektiviserings- och besparingsåtgärder. Åtgärdsprogrammet förväntas medföra besparingar om cirka MSEK 50-60 tom 2002, inklusive beräknade omstruktureringskostnader. De centrala delarna i åtgärdsprogrammet utgörs av: - Förslag om personalneddragningar med cirka 35 personer. Samtliga delar av bolaget kommer att beröras, dock kommer försäljning, leverans, drift och nätövervakning att beröras i mindre grad. - Förslag om lönesänkning med mellan fyra till åtta procent för samtliga medarbetare under perioden november 2001 - december 2002. Koncernledningens löner föreslås sänkas med åtta procent och samtliga styrelseledamöter får sänkta arvoden. Ett resultatmål sätts och ett vinstdelningsprogram införs. - Om resultatmålet uppnås återbetalas det sparade beloppet. - Övriga kostnader (konsulter, resor m.m.) minskas Utfors arbetar kontinuerligt med bolagets långsiktiga finansiering och följer noga utvecklingen på marknaden. Vad gäller den fordran som Utfors har på Pangea är Utfors för närvarande i förhandling med den förvaltare som utsetts att rekonstruera Pangea. Utfors kan för närvarande inte utesluta att ytterligare tillskott till bolagets långsiktiga finansiering kan komma att behövas, utöver vad det ovan beskrivna åtgärdsprogrammet förväntas ge. För mer information kontakta: VD Jan Werne, tel: 08-5270 2000 el. 0708-482540, jan.werne@utfors.se Informationschef Markus Boberg, tel: 08-5270 3016 el. 0708-483016, markus.boberg@utfors.se Utfors är den självklara nordiska partnern för högkvalitativa fasta och mobila bredbands-, Internet- och telefonitjänster. Utfors driftsätter ett nät med teknologi som är den absolut främsta i världen och som ger unika kostnadsfördelar. Utfors erbjuder i detta nät företag, myndigheter och privatpersoner banbrytande tjänster som skapar nya möjligheter till utveckling och kreativitet. Utfors kommer att knyta ihop de 75 största städerna i Norden med ett 7100 km långt bredbandsnät. Utfors har ca 360 anställda i Stockholm, Oslo, Helsingfors, Uppsala, Göteborg, Linköping, Helsingborg, Malmö och Överkalix. Utfors AB ägs huvudsakligen av Norsk Vekst och Litorina Kapital samt ett antal institutionella placerare. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/15/20011015BIT00570/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/15/20011015BIT00570/bit0001.pdf

Dokument & länkar