Chilenska syskon från Gävletrakten får stanna i Sverige

Chilenska syskon från Gävletrakten får stanna i Sverige Utlänningsnämnden har idag upphävt beslutet att avvisa de båda chilenska syskonen från Gävle. Efter ny ansökan har det gjorts en läkarundersökning som visar på nya omständigheter där bestämmelsen om barnets bästa väger över andra intressen. Det enhälliga beslutet fattades av en ordförande och två nämndledamöter. Den läkarundersökning som gjorts på uppdrag av Utlänningsnämnden efter ny ansökan visar risken för att syskonens hälsa och utveckling är sådan att det skulle strida mot humanitetens krav i utlänningslagens mening att vidhålla avvisningsbeslutet. Syskonen har mot denna bakgrund beviljats permanent uppehållstillstånd i Sverige. Nämnden konstaterar att syskonens hälsotillstånd försämrats efter avvisningsbeslutet den 16 mars och att de farit illa under sin fortsatta vistelse här i Sverige då de tidvis har hållit sig gömda. I nu aktuell ansökan finns inte någon omständighet som ensam är tillståndsgrundande. Det finns inte heller något som talar för att viljan att rätta sig efter ett avslagsbeslut hos syskonen och deras omgivning blivit annorlunda än tidigare. I förarbetena till bestämmelsen om barnets bästa betonas att ett barn kan riskera att allvarligt skadas i sin psyko-sociala utveckling om barnet får leva under pressade förhållanden som en följd av undanhållande. Hänsynen till barnets hälsa och utveckling kan då få väga över andra viktiga intressen. Pressekreterare: Gunnar Sommarin Tel. 08-728 46 87 Bakgrundsfakta Utlänningsnämnden är en domstolsliknande förvaltningsmyndighet vars uppgift är att på ett opartiskt och rättsäkert sätt överpröva ärenden enligt utlänningslagen och lagen om svenskt medborgarskap. Utlänningsnämnden prövar överklaganden av Statens Invandrarverks beslut avseende: uppehållstillstånd avvisning och utvisning flyktingförklaring och resedokument svenskt medborgarskap Nämnden handlägger även som enda instans ansökningar om uppehållstillstånd som görs av en utlänning som enligt ett tidigare laga kraft vunnet beslut ska lämna Sverige, sk. ny ansökan. Vid ett avslag på ett överklagande till nämnden i ett avvisnings- eller utvisningsärende skall utlänningen lämna Sverige frivilligt. Om det har kommit fram nya omständigheter kan utlänningen emellertid innan beslutet har verkställts lämna in en ny ansökan om uppehållstillstånd till Utlänningsnämnden. En sådan ansökan kan endast bifallas om de nya omständigheterna visar att sökanden är behov av skydd i Sverige eller att en avvisning eller utvisning skulle strida mot humanitetens krav på det sätt som förutsätts i utlänningslagen. För mer information kontakta Utlänningsnämndens informationsenhet på telefon 728 46 87 eller 728 25 72.

Dokument & länkar