Mycket starkt tredje kvartal för V&S Group

• Rörelseresultatet för det tredje kvartalet ökade med 23% till 677 MSEK (549)
• Resultatet efter skatt för det tredje kvartalet ökade med 29% till 423 MSEK (329)
• Koncernens nettoomsättning för det tredje kvartalet ökade med 5% till 2 666 MSEK (2 529)
• Försäljningsvolymen ökade det tredje kvartalet med 9% till 7,0 (6,4) miljoner 9-literslådor

- Tredje kvartalet var mycket starkt för V&S i jämförelse med tredje kvartalet förra året, vilket inte minst visas av att alla tre affärsområden uppvisar förbättrade rörelseresultat. V&S Absolut Spirits redovisar ett av de bästa resultaten i kronor någonsin för ett enskilt kvartal. Jag är därför stärkt i min uppfattning att koncernens resultat innevarande år ska bli ännu bättre än föregående år, säger Bengt Baron, VD V&S Group.

Sammantaget för årets första nio månader ökade koncernens resultat efter skatt med 5 procent till 1 003 MSEK (955). Rörelseresultatet uppgick till 1 555 MSEK (1 634) och nettoomsättningen till 7 349 MSEK (7 371).

Den svagare USA-dollarn jämfört med motsvarande period föregående år har minskat nettoomsättningen med -215 MSEK och rörelseresultatet med -130 MSEK under årets första nio månader.

Försäljningen av ABSOLUT VODKA har under årets första nio månader fortsatt att utvecklas väl i såväl USA som på de flesta andra prioriterade marknader. I USA ökade försäljningen från distributör till detaljist med 4 procent. Efter lagerneddragningar hos distributörerna under första halvåret bedöms nu lagernivåerna i slutet av tredje kvartalet ha legat i nivå med föregående år.

- V&S har det senaste året avyttrat flera verksamheter, främst sådana som inte hör till kärnaffären. Tar vi hänsyn till detta samt den svagare dollarn ökade rörelseresultatet med 7 procent och omsättningen med 14 procent under årets första nio månader, säger Bengt Baron.
Delårsrapporten finns på www.vsgroup.se


Om oss

V&S Group är en koncern med omfattande internationell verksamhet. Produktportföljen innehåller såväl egna varumärken för lokal, regional och internationell försäljning som agenturprodukter. Koncernen har verksamhet i tio länder och en världsomspännande distribution på 126 marknader. Det största varumärket är ABSOLUT, som är världens fjärde största internationella premiumspritvarumärke. Koncernens omsättning år 2007 var 10,3 miljarder kronor och antalet anställda är ca 2 100.

Prenumerera

Dokument & länkar