V&S Group: Fortsatt organisk tillväxt

• Rörelseresultatet minskade med 19% till 878 MSEK (1 085)
• Justerat för förändringar i valutakurser, reavinster och avyttringar förbättrades både rörelseresultatet och omsättningen med 4%
• Resultatet efter skatt minskade med 7% till 580 MSEK (626)
• Koncernens nettoomsättning minskade med 3% till 4 683 MSEK (4 842). Den organiska tillväxten uppgick till 4%
• Försäljningsvolymen ökade med 2% till 12,1 (11,9) miljoner 9-literslådor
• Försäljningsvolymen för ABSOLUT VODKA ökade med 3%

- V&S verksamhet fortsätter att gå bra. Justerat för förändringar i valutakurser, engångsintäkter och avyttringar ökade såväl omsättning som rörelseresultatet med 4 procent, säger Bengt Baron, VD V&S Group, vid publiceringen av koncernens halvårsresultat.

För affärsområde V&S Absolut Spirits minskade rörelseresultatet med 2 procent till 844 MSEK och nettoomsättningen med 2 procent till 2 731 MSEK. Justerat för förändring i valutakurser ökade dock omsättningen med 4 procent och rörelseresultatet med 9 procent. Volymen ökade med 4 procent till 5,4 miljoner 9-literslådor, främst beroende på ökade försäljningsvolymer för ABSOLUT VODKA och Cruzan Rum.

Försäljningen av ABSOLUT VODKA fortsätter att utvecklas väl på de flesta prioriterade marknader. I USA fortsätter den positiva utvecklingen. Försäljningen från distributör till detaljist ökade med 4 procent. Affärsområdets försäljning minskade dock till följd av neddragningar av lagernivåer hos distributörerna jämfört med motsvarande period föregående år.

Affärsområdet V&S Distillers minskade rörelseresultatet med 8 procent till 93 MSEK. Rörelseresultat för affärsområdet V&S Wine minskade till 10 MSEK.

- Det är min förhoppning att koncernens resultat innevarande år ska bli ännu bättre än föregående år. Det baserar jag på att vi ser en fortsatt god försäljningsutveckling för ABSOLUT VODKA samtidigt som vi ökar effektiviteten i hela koncernen, säger Bengt Baron.

Delårsrapporten finns på www.vsgroup.se

Om oss

V&S Group är en koncern med omfattande internationell verksamhet. Produktportföljen innehåller såväl egna varumärken för lokal, regional och internationell försäljning som agenturprodukter. Koncernen har verksamhet i tio länder och en världsomspännande distribution på 126 marknader. Det största varumärket är ABSOLUT, som är världens fjärde största internationella premiumspritvarumärke. Koncernens omsättning år 2007 var 10,3 miljarder kronor och antalet anställda är ca 2 100.

Dokument & länkar