Halvårsrapport januari - juni 2017

 I utdrag     

-
Hyresintäkterna ökade med 3.3 procent och uppgick till 173,6 mkr (168,1)
-
Driftsöverskottet ökade med 2,4 procent till 149,3 mkr (145,9)
-
Förvaltningsresultatet exklusive ränta på aktieägarlån ökade med 4,5 procent till 105,3 mkr (100,8)
-
Värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med 14,2 mkr (-56,6)
-
Under perioden har bolaget Vacse Strängnäs AB avyttrats med ett realiserat resultat om 46,1 mkr
-
Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med 82,1 mkr (135,5) främst till följd av sänkta direktavkastningskrav
- Periodens resultat efter skatt uppgick till 159,2 mkr (108,5)
-
Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 4 915,0 mkr (5 156,0) vid periodens utgång
-
Uthyrningsgraden vid periodens slut var 100 procent (100), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 11,7 år (11,3)

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  
VD Fredrik Linderborg, telefon 0705-79 79 79 

Om Vacse    
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till ca 5 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på  
www.vacse.se

Taggar:

Om oss

Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se

Prenumerera