Vilket ansvar tar förlagen för att böckerna inte kränker?

Idag skickade Vänsterpartiet Malmö brev till arton olika skolboksförlag. I brevet frågar Vänsterpartiet Malmös skolpolitiker hur förlagen arbetar för att läroböcker och sagoböcker ska vara inkluderande och fria från stereotyper.

2010 antog Malmö, som Sveriges första kommun, en kommunövergripande handlingsplan mot diskriminering. Ett av uppdragen i handlingsplanen är att skolans utbildningsmaterial ska främja inkludering av alla och vara fria från fördomar och diskriminerande föreställningar.

2012 visade en studie, utförd av Malmö högskola, att läromedlen i Malmö brister. Bland annat är texter och bilder överlag heteronormativa, beskrivningarna av män och kvinnor bygger generellt på en manlig norm och etnicitet belyses vanligen i samband med nation, kulturkrockar och invandring. Slutsatserna i studien överensstämmer ganska väl med de slutsatser som presenterades i Skolverkets nationella studie av läromedel (2006).

– Så ska det inte vara, läromedels- och barnboksförlagen har ett ansvar och det vill vi uppmärksamma dem på, säger Ola Nilsson (V), vice ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

– Som politiker vill vi se till att debatten om rasism, sexism och stereotyper hålls levande. Vi har ett ansvar för att förskolan och skolan synliggör alla barn genom den litteratur som erbjuds. Det är helt enkelt inte okej att barn och elever kränks eller exkluderas för att de inte tillhör normen, säger Busi Dimitriu (V), ledamot i grundskolenämnden.

Sedan 2008 pågår ett arbete med genuspedagogik i Malmös förskolor och skolor. Bland annat ges personalen pedagogiska verktyg att se normer och stereotyper i barnbokslitteraturen och läroböcker.

– Genussatsningen i Malmö är jättevärdefull. Det är ett krävande arbete som definitivt inte underlättas av att litteraturen som vi omges av är stereotyp eller exkluderande. Jag hoppas att vårt brev väcker gensvar och leder till ökad medvetenhet, säger Hanna Granér (V), vice ordförande i förskolenämnden.

För mer info, kontakta:

Busi Dimitriu, 0702-22 49 62

Hanna Granér, 0709-66 96 07

Ola Nilsson, 0707- 14 38 46

Hanna Gedin, pressekreterare, 0768-68 61 24

Taggar: