Vänsterpartiets valplattform antagen

Vänsterpartiets kongress antog i dag partiets valplattform för valet 2018, "Ett Sverige för alla, inte bara för de rika".

Sverige är ett land där vi har möjligheter att skapa ett gott liv för alla. Men det är alldeles för få som får del av framgången. En liten ekonomisk elit drar ifrån alla oss andra. Ojämlikheten är vår tids gissel, men de andra partierna står utan konkret politik - eller driver en politik som direkt ökar klyftorna.

Vänsterpartiets löfte i valet 2018 är att skapa ett Sverige för alla, inte bara för de rikaste. Valplattformen innehåller konkreta reformer för att göra Sverige till världens mest jämlika land. Bland dem finns en miljonärsskatt för rättvisare fördelning, sex timmars arbetsdag för att alla ska orka jobba fram till pensionen och satsningar på den glesbygd och de förorter som förlorat jobb och offentlig service.

Kongressen valde att ytterligare stärka valplattformens jämlikhetsprofil på några områden, jämfört med partistyrelsens ursprungliga förslag. Bland annat med skrivningar om kamp mot lönedumpning och ekonomisk brottslighet, och att AP-fonderna ska användas till samhällsnyttiga investeringar. Kongressen skrev också in att den misslyckade privatiseringen av bilprovningen och apoteken ska tas tillbaka.

På välfärdsområdet lyfte kongressen in partiets politik om att avskaffa karensdagen och om billigare tandvård.

Vänsterpartiet lovar också att vara antirasisterna som alltid finns på plats för att visa på andra förklaringar när rasistiska åsikter yttras.

––

Och här är en fullständig sammanfattning av ändringarna (bifallna motioner) jämfört med ursprungsförslaget:

E42:1 som innebär ett tillägg i inledning med meningen: ”Vi är antirasisterna som alltid finns på plats för att säga emot, protestera, och visa på andra förklaringar när rasistiska åsikter ventileras.”.

E80 som innebär att meningen på rad 150-151 får följande lydelse: “Vi vill använda AP-fonderna till produktiva och samhällsnyttiga investeringar, som upphör med fossila placeringar och respekterar Sveriges internationella åtaganden när det gäller mänskliga rättigheter, miljö och klimat.”

E101 som innebär att på rad 214 tillförs ett nytt stycke: ”Som fjärde punkt kräver vi att kampen mot svartjobb och löne- och social dumpning prioriteras mycket högre. I dag konkurrerar oseriösa arbetsgivare genom att varken betala skatt eller följa de fackliga avtal som gäller på svensk arbetsmarknad. Så slås seriösa arbetsgivare ut och otryggheten ökar för de anställda. Vi menar att alla som jobbar i Sverige ska ha rätt till svenska kollektivavtal. Vi accepterar heller inte att arbetare från andra länder utnyttjas till halva lönen, eller mindre, av oseriösa arbetsgivare. Vi ställer aldrig arbetare mot arbetare. Därför vill vi som parti prioritera kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Då stärker vi också den svenska kollektivavtalsmodellen. Därför kräver vi att kollektivavtal ska gälla vid all offentlig upphandling i Sverige. Sverige ska konkurrera med kompetens, innovationer, nytänkande och teknikutveckling på en jämlik och schysst arbetsmarknad, inte med lönedumpning, skattefusk och svartjobb.”

E157 som innebär att efter meningen på rad 298 lägga till en ny mening: ”Minerallagen ska ändras så att förbud mot brytning i alunskiffer införs och det kommunala vetot stärkas redan vid prospektering av uran och uran som biprodukt.”

E 195 Avskaffa Karensdagen

Till stycket som slutar på rad 345 tillförs “Det drabbar oss dessutom dubbelt genom karensdagen – en dag som Vänsterpartiet vill avskaffa.”

E252 Tandvård

På rad 449 tillförs meningen ”tandvården måste lyftas och ingå i sjukförsäkringen.”

E268:2 Jämlik skola

På rad 489 ändras ”Vänsterpartiet vill återupprätta den jämlika och sammanhållna skolan.” till ”Vänsterpartiet vill skapa en jämlik och sammanhållen skola.”

E267 Förskola

Ordet “förskola” läggs till på alla ställen där det är relevant. t ex på rad 476-477, 490, 502, 530 och

539-541

E310 Statlig bilprovning och apotek i hela landet

Mellan ”... rycka ut.” och ”Varje ...” på rad 584 i valplattformen lägga till: ”Bilprovningen och apoteket skall vara statlig för att ha en rimlig spridning över landet.”

E337:1 och 336 (likalydande innehåll) Vapenexport

Meningen ”Vi vill att Sverige slutar exportera vapen till diktaturer och skurkstater.” på rad 656/657

ersätts med ” Vi vill att Sverige slutar exportera vapen.”

E344 Göra norden till en kärnvapenfri zon

Sverige ska skriva under FN-konventionen mot kärnvapen (skrivning läggs in om det efter rad 674)

E347 Vapenexport

meningen på rad 694-695 ändras till ”Vapenexporten måste upphöra.”

E44:5 Asylboenden för hbtq-flyktingar

På rad 725-726 ersätts ”Tiden på asylboende måste minimeras och omflyttningar mellan kommuner undvikas.” med ”Tiden på asylboende måste minimeras, omflyttningar mellan kommuner undvikas och hbtq-personer måste erbjudas trygga asylboenden.”

E355 Unga flyktingar

Följande tillägg görs efter rad 732: ”De ungdomar som kom till Sverige under 2015 har drabbats orättvist i hanteringen av sina ärenden. Det finns stor risk för rättsosäkerhet i bedömningarna och väntetiden till beslut är oacceptabelt lång. Ungdomar som bott mer än två år i Sverige har ofta lärt sig bra svenska och börjat integreras i samhället. De kan bli både en tillgång och resurs för vårt land framöver. Istället riskerar de att bli en del av ett skuggsamhälle, då många kommer att gå under jorden när de får sinautvisningsbeslut. Vi anser att dessa ungdomar ska få stanna i Sverige.”

I frågan om den uppmärksammade motionen A5 Totalrenovera Sverige biföll kongressen PS och avslog motionen i sin helhet.

Om oss

Kort om Vänsterpartiet: Vänsterpartiet är ett parti med rötter i den svenska arbetarrörelsen. Vi arbetar för rättvisa och jämställdhet. Vi tror att människor tillsammans kan skapa ett bättre samhälle.

Prenumerera