Bokslutskommuniké Varbergs Sparbank AB (publ)Kvartal 4, jan - dec 2017

2017 har varit ett framgångsrikt år för Varbergs Sparbank. Vi har med stort fokus från hela organisationen arbetat med att förbättra vår position i samtliga våra strategiska mål och lyckats åstadkomma stora förändringar.

Vi arbetar utifrån fem strategiska områden;

- Kundnöjdhet

- Engagerade medarbetare

- Lönsamhet

- Likviditet

- Risk

Dessa områden är tillsammans grundläggande för bankens överlevnad på lång och kort sikt.

Det som gladde mig kanske mest är att vi under 2017 lyckats med det som få av våra konkurrenter klarat, att öka kundnöjdheten. I mätningarna från Svenskt Kvalitetsindex, SKI, fick banken betyg 74,2 av sina privatkunder och 73,8 av sina företagskunder. Motsvarande genomsnitt för branschen var 63,6 respektive 61,8. Jag tror att anledningen till att vi lyckas öka kundnöjdheten är vårt arbetssätt i kundmötet. Vi väljer att fortsätta att finnas till för våra kunder på bankkontor i verksamhetsområdet samtidigt som vi erbjuder nya och praktiska sätt att träffa oss i digitala kanaler. Jag tror också att samhällsnyttan som banken gör genom Sparbanksstiftelsen Varberg är en starkt bidragande orsak till kundnöjdheten.

En avgörande komponent i nöjda kunder är att ha engagerade medarbetare. För 2017 visade det sig att hela 90% av våra medarberare kände sig motiverade och engagerade över att gå till jobbet. Det är otroligt skönt att se och för mig är samarbetet mellan oss som jobbar i banken en av de viktigaste faktorerna för att fortsätta hålla denna höga nivå.

Lönsamheten i banken har under ett antal år pressats, bland annat av det extremt låga ränteläget. Banken har därför med stort fokus arbetat med att öka resultatet och förmågan att balansera vinst. Att kunna balansera vinst är avgörande för om banken skall kunna växa med sina kunder.

Under 2017 har vår affärsvolym vuxit med 11,4% vilket motsvarar 4,8 mdr. Jag är säker på att Varberg kommer att fortsätta att växa under överskådlig framtid. I banken måste vi därför ha en växande lönsamhet för att kunna hänga med i tillväxten. För att mäta lönsamhet och effektiviteten använder vi relationen mellan kostnader och intäkter, K/I-talet. För 2017 landar K/I-talet på 0,42 jämfört med 0,50 för 2016. Resultatet för året är 268 mkr, en ökning med 34% och bankens bästa någonsin. Jag är otroligt stolt över arbetet som gjorts i banken.

Likviditeten är alltid i fokus i en bank. Det är en av få faktorer som på kort sikt kan försätta en bank i akut kris. Banken har under året arbetat med att förstärka likviditetsreserven ytterligare. En av de stora delarna i att öka bankens likviditet är att förmedla boendekrediter till Swedbank Hypotek vilket vi gjort i stor skala under 2017.

Bankens strategiska måltal för risk är kapitalrelationen, d.v.s. förhållandet mellan bankens eget kapital och riskerna i verksamheten. Den största risken i det avseendet är kreditrisken. Under året har målsättningen varit tydlig att öka kapitalrelationen. Kombinationen av ökat resultat och förmedlingen av krediter till Swedbank Hypotek gör att banken lyckas lyfta kapitalrelationen till 21,51%. Långsiktigt är detta ett av bankens absolut viktigaste mål och vi skall fortsätta att öka kapitalrelationen under 2018 och framåt.

Banken har under hela året fortsatt att arbeta med de förbättringsområden som identifierades inför och under Finansinspektionens granskning av arbetet mot penningtvätt och terroristfinansiering. Jag känner mig både nöjd och ödmjuk inför frågan. Det är absolut så att vi alltid kan förbättra oss i detta avseende samtidigt är jag är nöjd över att frågan fått så starkt fokus i hela banken och att vi kunnat arbeta systematiskt med att stänga identifierade brister.

Banken kommer för 2017 att avlägga en hållbarhetsredovisning för första gången. Det är något vi arbetar med att införliva i så många av våra processer som möjligt och där det är lämpligt. Vårt ursprung ligger i sparbanksidén som skapade en ekonomisk hållbarhet för många människor vid tiden för bankens grundande. Verksamheten har utvecklats och vuxit sedan 1836 men hållbarhet är fortfarande invävt i vårt sätt att jobba i banken. Det märks i allt från hur vi hanterar våra kunders sparpengar, i exempelvis etiska fonder, till vårt arbete med att digitalisera och förenkla våra kunders vardag, vilket minskar på transporter och utsläpp. Sammantaget är det ändå den samhällsnytta vi skapar genom utdelning till Sparbanksstiftelsen Varberg som jag tror att de flesta av våra kunder associerar med att skapa hållbarhet i verksamhetsområdet.

Sammanfattning fjärde kvartalet

Varbergs Sparbank visar ett rörelseresultat på 42,7 mkr för fjärde kvartalet jämfört med 42,4 mkr under kvartal tre. Rörelseintäkter ökar med 3% vilket motsvarar 2,6 Mkr. Räntenettot minskar med 1% under kvartalet vilket motsvarar 0,3 mkr. Samtidigt ökar provisionsnettot med +8% eller 2,9 mkr. Även nettoresultat finansiella transaktioner ökar under perioden och bidrar till kvartalsresultatet med 3,5 mkr. Det som gör att intäkterna för kvartal fyra inte ökar mer jämfört med föregående kvartal är den försäljning av två rörelsefastigheter som skedde under Q3. Bankens kärnaffär i bankverksamheten, sett som räntenetto och provisionsnetto, fortsätter dock att öka i intäkter under kvartalet.

Kostnaderna ökar under årets sista kvartal jämfört med förevarande, även om de ackumulerade kostnaderna för 2017 totalt är lägre än under 2016. Den enskilt största orsaken är ökade IT-kostnader under kvartalet som landar på 12,0 mkr jämfört med 9,0 mkr under kvartal tre.

Balansräkningen krymper under fjärde kvartalet med 2,1% motsvarande en minskning på 343,7 mkr. Att balansräkningen krymper beror dels på att inlåningen minskar vilket även får effekt på utlåning till kreditinstitut där bankens rörliga likviditet finns. Dessutom förmedlade banken mycket krediter till Swedbank Hypotek under kvartal fyra vilket gjort att posten utlåning till allmänheten har minskat. En effekt på balansomslutningen kommer också från värdeminskningen på bankens innehav i Swedbankaktier som gick från att vara värd 1 746,9 mkr per Q3 till 1 605,6 mkr vid årsskiftet utan att banken förändrat innehavet. Bankens samlade affärsvolym inkl. förmedlade volymer har under kvartalet vuxit med 0,5 mdr och var totalt 47,0 mdr vid utgången av december 2017.

 Per Richardsson, Verkställande direktör
Varbergs Sparbank AB (publ)
Besök: Bäckgatan 16-18 , Varberg
Post: Box 74, 432 22 Varberg
Direkt 46 340 666150, Mobil 46 70 816 68 27, Vxl 46 340 666000
per.richardsson@varbergssparbank.se
 

www.varbergssparbank.se

Om oss

Din bank på hemmaplan - vi skapar möjligheter Varbergs Sparbank har sitt säte och huvudkontor i Varberg. En affärsvolym på cirka 37 miljarder. Vi är ca 130 anställda fördelade på telefonbank och 8 kontor i Varbergs kommun och Horred i Marks kommun. Varbergs Sparbank har kontor i Varberg (Torget och Håsten), Horred, Bua, Skällinge, Tvååker, Träslövsläge och Veddige. Varbergs Sparbanks verksamhet är lokal. Alla beslut fattas här - stora som små, av oss som känner kunden, verksamheten och marknaden. En unik närhet. Vi är en av Sveriges mest solida banker med en soliditet på ca 24%. Varbergs Sparbank har ett samarbetet med Swedbank. Samarbetet omfattar framför allt produktsortiment, IT-stöd samt hypoteks- och fondverksamhet. Bankens verksamhet är uppbyggd kring tre affärsområden som samarbetar för kundens bästa.

Prenumerera

Dokument & länkar