Varbergs Sparbank - Delårsrapport Kvartal 1 Januari - Mars 2018

De tre första månaderna

Fortsatt god nivå på rörelseintäkter, utdelningen från bankens innehav av Swedbankaktier ökar kvartalsresultatet

Framgångsrikt införande av nya redovisningsregler för finansiella instrument (IFRS9), övergångseffekten minskar bankens eget kapital med 23 mkr

Banken förändrar kontanterbjudandet inne på kontor till att enbart omfatta svenska kronor

Arbete med införandet av nya dataskyddsregler (GDPR) samt fortsatt intensivt arbete mot penningtvätt ökar arbetade timmar i banken

Likviditeten fortsatt mycket god

Sammanfattning

Det första kvartalet 2018 förde med sig en något förändrad spelplan för banken genom införandet av nya regler både för investeringsrådgivning och för förväntade förluster. I dessa förändringar fortsätter bankrörelsen att gå bra med fortsatt god intäktsnivå, hög likviditet och god kapitalisering.

Rörelseresultatet för första kvartalet på 138 mkr innehåller 100 mkr i utdelning på bankens aktier i Swedbank. Även 2017 erhöll banken 100 mkr i utdelning.

Bankens affärsvolym minskar under perioden med 1 514 mkr. Anledningen till den kraftiga minskningen är förändrade regler för provisionsutbetalning och inte en faktisk minskning av kunders volymer hos banken eller dem banken förmedlar volymer till.

Under första kvartalet har banken invigt det nyrenoverade kontoret i Tvååker. Renoveringen av kontoret gick enligt plan både vad gäller tid och kostnad. Det nya kontoret fick ett varmt mottagande av kunderna i och runt Tvååker.

Vid årsskiftet förändrade banken sitt kontanterbjudande inne på kontor. Förändringen gäller utländsk valuta som numera endast kommer att finnas tillgängligt via bankomats uttagsautomater.

Ekonomisk utveckling

Bankens intäkter ökar med 104% under första kvartalet och landar totalt sett på 190 mkr. Utdelning om 100 mkr på aktieinnehav i Swedbank är orsaken till ökningen. Bortsett från utdelningen minskar intäkterna med 3 mkr. Räntenettot krymper 1% utan att räntemarginalen rör sig. De färre räntedagarna under kvartal 1 påverkar istället till viss del. Räntekostnader från inlåning från allmänheten är i stort sett oförändrade från kvartal fyra.

Provisionsnettot minskar med 1% främst beroende på lägre provisioner från Robur och Swedbank Försäkring. Minskningen från Robur är dels kopplad till det faktum att banken vid införandet av nya regler för värdepappersmarknaden (Mifid II) upphörde att få del av förvaltningsavgiften för de fonder bankens kunder väljer att placera sina PPM-besparningar i. Den förväntade resultateffekten på årsbasis är -2 mkr.

Hypoteksprovisionerna ökar under kvartal ett med 10% och det är huvudsakligen ökad förmedlad volym som genererar intäktsökningen. Vissa förändringar i bankens samarbete med Swedbank Hypotek har förhandlats under perioden vilket resulterat i att banken från och med 2019 förväntar sig en något försämrad marginal på förmedlade krediter. Förändringen rör inte förmedling av privatpersoners boendekrediter vilket står för den absoluta majoriteten av de förmedlade krediterna.

Nettoresultatet av finansiella transaktioner minskar från 4 mkr under kvartal fyra till 1 mkr under kvartal ett. En del av förklaringen är att banken i samband med övergången till IFRS9 redovisar fler finansiella instrument till upplupet anskaffningsvärde. Ökade marknadsvärden på bankens fondinnehav samt lägre negativa värden på derivatkontrakt ger upphov till kvartalets positiva resultat.

Kostnader innan kreditförluster minskar med 2% jämfört med föregående kvartal och slutar för kvartalet på 47 mkr jämfört med 48 mkr kvartal fyra 2017.

Personalkostnaderna minskar däremot inte utan ökar med 3 mkr. En del av ökningen är uppräkning av förväntat utfall av årets lönerevision men den större delen är ett ökat antal arbetade timmar under perioden. Banken har under perioden haft en ökad bemanning på visstidsbasis för arbetet mot penningtvätt. Det har handlat om tidskrävande genomgångar för att säkerställa en god kundkännedom för alla bankens kundrelationer. Denna insats beräknas hålla på även under kvartal två. Utöver det så har bemanningen ökat med ytterligare resurser inom bankens kontrollfunktioner.

IT-kostnaderna minskar jämfört med föregående kvartal vilket helt och hållet beror på de höga kostander som banken hade under kvartal fyra 2017 för ett antal större projekt i samarbete med Swedbank.

I och med färdigställandet av renoveringen av bankens kontor i Tvååker minskar även fastighetskostnaderna under perioden.

Kvartal ett 2018 är första perioden som banken redovisar förväntade förluster enligt IFRS9. Banken har i samarbete med övriga sparbanker och Swedbank tagit fram en modell för beräkning av förväntade förluster som beräknas månadsvis. För de första tre månaderna 2018 resultatfördes -5 mkr i kreditförluster. Anledningarna till kreditförlusterna är både förändrade makroantaganaden, anpassningar i modelleringen samt förändringar i enskilda reserver.

Finansiell struktur

Under perioden minskar tillgångarna med -1% motsvarande 102 mkr. Bankens aktieinnehav minskar i värde beroende på en lägre kurs för Swedbank A vid utgången av perioden jämfört med ingången. Banken använde under perioden likviditet från utlåning till kreditinstitut samt förfall från obligationer och andra räntebärane värdepapper till att finansiera utlåning till allmänheten.

Utlåningen till allmänheten ökar med 48 mkr under perioden. De ökade reserveringarna i samband med övergången till IFRS9 håller tillbaka tillväxten med 20 mkr. Bankens tillväxtstrategi har även under kvartal 1 kännetecknats av en stor förmedling av hushållens boendekrediter till Swedbank Hypotek medans tillväxten i balansräknigen kommit från företagsmarknaden.

Kvartal ett brukar vara en period med relativt stor negativ påverkan på bankens likviditet. Trots detta är likviditeten vid utgången av perioden mycket god om än något lägre än vid utgången av 2017. Bankens finansieringskällor är de samma under perioden som tidigare. Inlåningen står för den absoluta majoriteten, balanserade vinster och aktiekapital utgör ytterligare en stor del och utgivna seniora obligationer kompletterar mixen. Inga nya obligationer har givits ut under perioden.

Även om det redovisade värdet för aktier och andelar krymper med 4% under kvartal ett så är innehavet sett till antal aktier större än vid ingången av perioden. Banken har under kvartal ett köpt 100 000 aktier i Swedbank och äger därmed 7 710 000 Swedbankaktier.

Förändringen på skuldsidan av balansräkningen återfinns huvudsakligen inom inlåning från allmänheten som krymper med 135 mkr motsvarande -1%. Inlåningen har ökat från hushållssektorn men minskat från företagssektorn under kvartal ett.

Förändringarna i Eget kapital under kvartal ett beror dels på periodens vinst om 131 mkr och dels på minskningen av fond för verkligt värde om 85 mkr. Dessutom påverkas balanserad vinst av övergången till IFRS9 med en nettoeffekt på -23 mkr. Totalt sett en förändring om 23 mkr.

Affärsvolymer

Bankens hela affärsvolym, definierad som, av banken förvaltade och förmedlade kundvolymer, såväl i bankens egna produkter som av banken förmedlade produkter uppgick per utgången av kvartal ett till 45 567 mkr en förändring med -3,1%. Den huvudsakliga orsaken till att affärsvolymerna krymper är att banken inte längre inkluderar sina kunders PPM-besparingar i begreppet affärsvolym. Anledningen är, som beskrivits ovan, att de inte under nuvarande avtalsförhållanden med Swedbank/Swedbank Robur genererar några intäkter åt banken. Resterande kommentarer kring bankens affärsvolym under perioden grundar sig på analys där PPM-volymerna exkluderas även i jämförelsesiffrorna per årsskiftet 2017. Totalt var PPM-volymerna 1 633 mkr vid utgången av 2017.

Placeringsvolymerna, exklusive PPM-volymer, minskade med 23 mkr motsvarande -0,1% under första kvartalet. Inlåningen minskade med 135 mkr. Sparandet i fond- och försäkringslösningar, exklusive PPM-volymer, ökar med 154 mkr. Majoriteten av ökningen kommer från nysparande och inte från värdeförändringar.

Utlåningsvolymerna, som innefattar utlåning i bankens balansräkning, förmedlad utlåning till Swedbank Hypotek, Swedbank Finans och Entercard samt beviljade ej utnyttjade krediter och garantier, ökade med 0,8% motsvarande 191 mkr under kvartal ett. Förmedlingen av krediter till Swedbank stod för 244 mkr av utlåningstillväxten under perioden. Den samlade utlåningsvolymen i egen balans är vid utgången av perioden 11 412 mkr, den samlade inlåningen är 11 281 mkr och förmedlade krediter till Swedbank Hypotek är 10 262 mkr.

Kapitaltäckning

Reglerna om kapitaltäckning bidrar till att stärka bankens motståndskraft mot finansiella förluster och därigenom skydda bankens kunder. Reglerna innebär att bankens kapitalbas ska täcka såväl de föreskrivna minimikapitalkraven, vilket omfattar kreditrisker, marknadsrisker, operativa risker och kapitalbuffertar, som ytterligare tillkommande beräknat kapitalbehov för identifierade risker i verksamheten i enlighet med bankens interna kapital- och likviditets utvärdering (IKLU).

Från och med 2014 regleras upplysningar om kapitaltäckningen främst i Förordning (EU) 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersbolag (CRR). Kompletterande regler har införts i svensk lag och i föreskrifter från Finansinspektionen.

Bankens kapitalrelation uppgick per 2018-03-31 till 21,18% jämfört med 21,51% per 2017-12-31. Bankens kärnprimärkapitalrelation översteg med god marginal det lagstadgade kravet för banken 12,50%. Minskningen i kapitalrelation under perioden kommer sig av att banken haft en kredittillväxt samtidigt som banken inte räknat med periodens vinst i kapitalbasen för kvartal ett. Om banken hade räknat med med vinsten för perioden, minskat med förväntad utdelning, i kapitalbasen hade kärnprimärkapitalrelationen uppgått till 22,25%.

Banken använder sig av schablonmetoden för beräkning av kreditrisker. Det är den metod som föreskrivs i regelverket CRR från EBA om institutet inte självt väljer att konstruera ett eget system för beräkning av kapitalkrav. Schablonmetoden ger högre kapitalkrav för delar av utlåningsstocken än vad som troligen hade varit fallet om banken använt en egen beräkningsmodell. Att jämföra bankens kapitalsituation på basis av kärnprimärkapitalrelation mot exempelvis någon av affärsbankerna är därmed inte en rättvisande jämförelse då metoderna för riskberäkning är olika.

Risk och osäkerhetsfaktorer

I bankens verksamhet uppstår olika typer av risker som till exempel kreditrisker, marknadsrisker, likviditetsrisker och operativa risker. I syfte att begränsa och kontrollera risktagandet i verksamheten har bankens styrelse, som ytterst ansvarig för den interna kontrollen i banken, fastställt policyer och instruktioner för verksamheten.

Risktagandet i banken ska vara lågt och begränsas inom ramen för vad som är ekonomiskt hållbart kopplat till bankens kapitalbas och långsiktiga kapitalmål. Styrelsen har fastställt en särskild policy som beskriver den riskaptit som ska forma bankens verksamhet och de risklimiter som är gällande inom olika riskområden.

Bankens direkta förluster hänförliga till operativa risker var mycket låga under första kvartalet 2018. Banken har en kapitalnivå som överstiger både de minimikrav som lagen föreskriver och de högre interna krav som styrelsen fastställt i bankens riskaptitramverk. Bankens likviditetsreserv bedöms vara tillräckligt stor.

Per Richardsson, Verkställande direktör
Varbergs Sparbank AB (publ)
Besök: Bäckgatan 16-18 , Varberg
Post: Box 74, 432 22 Varberg
Direkt 46 340 666150, Mobil 46 70 816 68 27, Vxl 46 340 666000
per.richardsson@varbergssparbank.se
 

www.varbergssparbank.se

Om oss

Din bank på hemmaplan - vi skapar möjligheter Varbergs Sparbank har sitt säte och huvudkontor i Varberg. En affärsvolym på cirka 37 miljarder. Vi är ca 130 anställda fördelade på telefonbank och 8 kontor i Varbergs kommun och Horred i Marks kommun. Varbergs Sparbank har kontor i Varberg (Torget och Håsten), Horred, Bua, Skällinge, Tvååker, Träslövsläge och Veddige. Varbergs Sparbanks verksamhet är lokal. Alla beslut fattas här - stora som små, av oss som känner kunden, verksamheten och marknaden. En unik närhet. Vi är en av Sveriges mest solida banker med en soliditet på ca 24%. Varbergs Sparbank har ett samarbetet med Swedbank. Samarbetet omfattar framför allt produktsortiment, IT-stöd samt hypoteks- och fondverksamhet. Bankens verksamhet är uppbyggd kring tre affärsområden som samarbetar för kundens bästa.

Prenumerera

Dokument & länkar