Vattenreningsbransch i medvind träffas i Göteborg

Klimatanpassning och miljötillsyn är några av frågorna som står i fokus när organisationen för svenska vattenreningsindustrin, Varim, träffas i Göteborg den 12-13 november. Företrädare för ett 40-tal bolag finns på plats för att diskutera det senaste inom en bransch som går på högvarv.

Varims höstmöte i Göteborg samlar över 60-talet företagsrepresentanter från hela landet verksamma inom vattenrening och vattenbehandling. Branschen upplever just nu en stor efterfrågan efter expertis och teknik för olika lösningar inom VA-området.

– Det genomförs flera infrastruktursatsningar i Sverige som berör förbättringar eller moderniseringar av ledningssystem, samtidigt som det byggs många nya bostäder. Flera av våra medlemsföretag arbetar för fullt för att hinna med sina leveranser och för att erbjuda konsulttjänster. Dessutom efterfrågas svensk kompetens och teknik utomlands. VA-branschen är ett stort tillväxtområde inom miljöteknik och det finns ett omfattande rekryteringsbehov, säger Johan Möllerström, ordförande i Varim och VD på Malmberg Water.

Under Varims höstmöte i Göteborg står teknik- och kompetensutvecklingsfrågor i fokus, bland annat i fråga om hur slam från reningsverk kan öka biogasproduktionen. Dessutom kommer åtgärderna för klimatanpassning i kommuner och regioner att diskuteras, där en säkrad dricksvattenförsörjning är en central del. Varim har ställt sig positiva till regeringens förslag i budgeten att öka stödet för klimatanpassning till 160 miljoner.

– Budgetförstärkningen kommer att göra stor nytta i många kommuner som ligger efter med att göra dessa investeringar. Vi skulle dock önska att regeringen gjort en annan fördelning av anslaget. Över hälften av pengarna ska gå till myndigheternas kunskapsuppbyggnad, och vi tycker att en större andel borde vikts till konkreta åtgärder, säger Johan Möllerström.

Förutom branschgemensamma överläggningar kommer också höstmötet att ha externa gäster med i programmet. Kristina Yngwe (C), vice ordförande i Riksdagens Miljö- och jordbruksutskott och ansvarig för Riksdagens särskilda vattennätverk, besöker mötet på torsdagen. Havs- och Vattenmyndighetens utredare Margareta Unger Lundin deltar för att informera om utvecklingen vad gäller miljötillsyn och regelverk för vattenhantering. Olika studiebesök planeras också, bland annat på Volvo Cars och Gryaabs anläggning Ryaverket.

För ytterligare information om Varim, kontakta Daniella Kostic, Generalsekreterare, på tel. 08-782 09 67 eller Johan Möllerström, Ordförande, på tel. 076-639 58 01.

Varims höstmöte äger rum den 12-13/11 på Arken Hotel i Göteborg, adress: Nordatlanten 100. För fullständigt program, se: www.varim.se

VARIM är en branschorganisation för konsulter, entreprenörer och produktspecialister inom området vattenrening och vattenbehandling. VARIMs huvuduppgift är att utvidga samarbetet inom branschen samt öka insikten hos stat, kommun och allmänhet om vikten av att rening av vatten fungerar väl och effektivt. VARIM är en branschorganisation inom Teknikföretagens Branschgrupper AB. www.varim.org

Taggar:

Om oss

Varim är en branschorganisation för konsulter, entreprenörer och produktspecialister inom området vattenrening och vattenbehandling. Som branschorganisation arbetar Varim för att tydliggöra medlemsföretagens bidrag till säkerställa en långsiktig och hållbar vatten- och avloppsförsörjning.Varim är en branschorganisation inom TEBAB, Teknikföretagens Branschgrupper AB.

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar