Åtta av tio svenskar vill att värdefull skog skyddas från att huggas ner

Åtta av tio tillfrågade svenskar anser att det är viktigt eller mycket viktigt att skogar med höga naturvärden skyddas från avverkning – för varannan är det mycket viktigt. Två av tre svenskar anser också att sätt att bedriva skogsbruk på som riskerar att skada svensk skog och vatten borde förbjudas. Det visar en färsk SIFO-undersökning som genomförts på uppdrag av Världsnaturfonden WWF om svenskars inställning till den svenska skogen. 

Gammelskog. Foto: Ola Jennersten

– Efterfrågan på svensk skogsråvara har kanske aldrig varit så stor som nu, men detär viktigt attviinte brukar skogen för intensivt. Undersökningen tyder på att svenskarna vill se ett mer hållbart skogsbruk. Det sänder en stark signal till våra beslutsfattare att se till att de metoder som används inte äventyrar djur och natur, säger Peter Westman, biträdande generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Nästan varannan håller också med i påståendet att regeringen måste tillsätta mer ekonomiska resurser för att öka skyddet av gammal naturskog. När samma fråga ställdes 2015 uppgav var femte svarande att de instämde mycket väl i påståendet – i årets undersökning har den andelen ökat till var fjärde.  

Även om resurserna för skydd av skogen har ökat sedan 2015 är behovet fortsatt stort.

– Mer resurser till skogsskydd skulle vara en trygghet för markägare med stora naturvärden eftersom det ger bättre möjligheter att snabbt få ersättning för den skog som bör skyddas, säger Linda Berglund, skogsexpert på Världsnaturfonden WWF.  

Fler resultat ur undersökningen

-80 % av svenskar uppger att det är viktigt eller mycket viktigt för dem att Sverige skyddar skogar med höga naturvärden från att huggas ned– tre procent uppger att det inte är viktigt, resterande är osäkra eller svarar neutralt på frågan.

-67 % av svenskar instämmer i påståendet att sätt att bedriva skogsbruk som skadar skog och vatten bör förbjudas. 7 % instämmer inte i påståendet, resterande är neutrala eller osäkra.

WWFs krav

Inför valet den 9 september satsar WWF på att lyftafrågor om svensk skogspolitik högre upp på den politiska agendan. Det svenskaskogsbruket är inte hållbartsom det ser ut idag; skyddet är för litet, arter hotas och ett allt mer intensivt skogsbruk sker på ekosystemens bekostnad.WWF driver därför att politikerna oavsett partifärg - skareformera skogspolitiken så att denhåller sig inom naturens gränser. Den kommande mandatperioden bör regeringen ta beslut om:

  •  En ny utredning av skogspolitiken inklusiveenny skogsvårdslagstiftning
  •  Attskogsvårdslagenförs överså att den ryms inom miljöbalken
  •  Att ändra ägardirektivet och förtydliga Sveaskogs roll som föredöme för hållbart skogsbruk ochsäkerställa att det statliga bolaget inteavverkarav statens skyddsvärda skogar
  •  Att stoppa intensifieringen av skogsbruk som sker på bekostnad av ekosystem
  •  Att avsätta4 miljarder per år för skydd av värdefull skog och natur
  •  Undersökningen genomfördes av SIFO med webbintervjuer under perioden 25-30 maj med svenskar i åldrarna 18-79 år.

Bilder med mera kan laddas ner här: http://www.wwf.se/show.php?id=1742666

För mer information, kontakta:

Linda Berglund,skogsexpertpåWWF,073274 42 88   

WWF pressteam, press@wwf.se, 08-546 575 00, Marie von Zeipel, 070-629 10 77 

Taggar:

Om oss

Världsnaturfonden WWF är med sina närmare fem miljoner supportrar en av världens ledande ideella miljö- och naturvårdsorganisationer. WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att: - bevara världens biologiska mångfald - verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt - minska föroreningar och ohållbar konsumtion. För mer information: www.wwf.se