Living Planet Report 2014: Svenskarna på tionde plats i ”värstingligan”

Ökad förlust av biologisk mångfald och växande fotavtryck. Den fortsatta trenden med stigande konsumtion sätter en ohållbar press på jordens naturresurser. Sverige har klättrat och finns nu med på plats 10 bland de länder som har störst ekologiskt fotavtryck per person, efter Saudiarabien, Belgien, Singapore och USA. Det avslöjar 2014 års upplaga av WWFs Living Planet Report som lanseras idag. 

– Det är illavarslande att Sverige klättrat från en 13:e plats till att ha det 10:e största genomsnittliga ekologiska fotavtrycket i världen. Konsumtionen måste bli mer hållbar och vi behöver påskynda omställningen till 100 procent förnybar och hållbar energi. Nu krävs krafttag, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Sveriges placering i ”värstingligan” förklaras bland annat av att svenskarna har ökat sin varukonsumtion - medan den i andra rika länder har minskat på grund av konjunktursvackan.  

– Förbättringar som gjorts i den svenska energimixen äts upp av en fortsatt hög konsumtion och import – inte minst från Kina – där varorna ofta produceras med kolkraft. Vårt ekologiska fotavtryck påverkas också av vår förhållandevis stora och energikrävande fordonspark samt vår höga köttkonsumtion, säger Carina Borgström-Hansson, expert ekologiska fotavtryck på WWF.

Living Planet Report (LPR), publiceras vartannat år, i år för tionde gången. Den är ett samarbete med Zoological Society of London och nätverket Global Footprint Network. Rapporten ger en bild av planetens tillstånd, trycket på naturresurserna, förändringar i den biologiska mångfalden och i ekosystemen – samt vad detta betyder för mänskligheten.

Det ekologiska fotavtrycket visar hur mycket av jordens biologiskt produktiva yta som används för konsumtion. Det har fördubblats sedan 1961. Dagens världsinvånare förbrukar i snitt 2,6 hektar per person, varje svensk 6,5 hektar och en amerikan 7. Fotavtrycket per person ökar mest i de rikaste länderna och har minskat i de allra fattigaste. Av tillväxtländer som Brasilien, Ryssland, Indien, Kina, Indonesien och Sydafrika har fotavtrycket per person ökat med 65 procent sedan 1961 och befolkningen har fördubblats.

– Från att i 2012 års rapport behöva 3,4 jordklot om alla på jorden skulle ta efter vår konsumtion motsvarar det svenska fotavtrycket nu 3,7 planeter. Människans anspråk är nu mer än 50 procent större än naturens förmåga att förnya resurserna. Vi skulle behöva 1,5 jordklot för att producera de resurser som går åt för att underhålla vårt nuvarande ekologiska fotavtryck, säger Håkan Wirtén.

Att det ekologiska fotavtrycket vuxit innebär exempelvis att vi globalt hugger ner träd snabbare än skogen växer, fiskar ut haven snabbare än fiskbestånden återväxer och släpper ut växthusgaser i en sådan takt att naturen inte hinner fånga upp och binda dem. Koldioxid från fossila bränslen dominerar.1961 utgjorde koldioxid 36 procent av vårt totala fotavtryck jämfört med 53 procent 2010. Att Sverige fått ett ökat fotavtryck sedan 2010 beror bland annat på höjd energikonsumtion liksom ökad import av konsumtionsvaror från Kina. Många länder i Europa har haft en negativ ekonomisk utveckling och minskat sin konsumtion.

Living Planet Index – som mäter tillståndet för arterna – visar en halvering under 40 år på grund av mänsklig påverkan och förlust av livsmiljöer. Populationerna av fiskar, fåglar, däggdjur, groddjur och reptiler har gått ned med 52 procent sedan 1970, sötvattensarterna med hela 76 procent. Förlusterna är störst i tropiska regioner och allra störst i Latinamerika. Effektivt förvaltade skyddade områden bidrar till att hejda utarmningen. Indexet baseras på

9 000 populationer av mer än 2 600 arter.

Att bygga en hållbar framtid med en växande befolkning, snabb ekonomisk utveckling och urbanisering är en stor utmaning. År 2050 beräknas 70 procent av invånarna bo i städer.

– Slaget om framtiden avgörs i städerna. Beslut och investering kan antingen låsa fast miljarder människor i fossilbaserad och energislösande infrastruktur eller bli en drivkraft för en omställning till en förnybar och resurssnål ekonomi, säger Carina Borgström Hansson.

Living Planet Report lanseras samma dag som riksmötets öppnande och WWF kommer att dela ut den till samtliga riksdagsledamöter.

– Vi uppmanar den nya regeringen att visa engagemang och ledarskap för framtiden. Det är ett unikt tillfälle att lyfta blicken och ta höjd för de stora globala utmaningar som behöver lösas under mandatperioden – en ny internationell klimatöverenskommelse, nya mål för global hållbar utveckling och att till 2020 hejda förlusten av biologisk mångfald enligt överenskommelsen i Nagoya. Handlingskraft krävs både på hemmaplan, i EU och internationellt, avslutar Håkan Wirtén.

För mer information se: www.wwf.se/lpr

Fakta

Living Planet Report föreslår 16 prioriterade åtgärder till politiker, företag och beslutsfattare för att mänskligheten ska kunna leva inom ramarna för en planet – bland annat mer hållbara konsumtionsmönster, att värdet av ekosystemtjänster uppmärksammas i nationalräkenskaperna och politiska beslut. Lagar och ramverk måste också skapas som säkrar jämlik tillgång till ren mat, energi och vatten för alla. För frågor, kontakta:
Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF, 0705-65 45 15

Carina Borgström-Hansson, expert ekologiska fotavtryck WWF, 0708-855 185
Lovisa Hagberg, miljöpolicyrådgivare WWF, 070-584 15 81
Katarina Herou, presskontakt WWF, 0702-825 125

Om oss

Världsnaturfonden WWF är med sina närmare fem miljoner supportrar en av världens ledande ideella miljö- och naturvårdsorganisationer. WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att: - bevara världens biologiska mångfald - verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt - minska föroreningar och ohållbar konsumtion. För mer information: www.wwf.se

Prenumerera