Regeringens proposition för hållbart skydd av naturområden – tandlösa förslag riskerar värdefulla skogarRegeringens proposition för hållbart skydd av naturområden – tandlösa förslag riskerar värdefulla skogar

Regeringen presenterade idag en proposition med åtgärder för att utveckla arbetet med skydd av naturområden. Andreas Carlgren lovade i höstas på DN debatt att delmålet för långsiktigt skydd av värdefulla skogar kommer att nås till 2010, men med de förslag som lagts i dagens proposition får han svårt att hålla sitt löfte. För att nå målet återstår enligt Carlgrens ekvation 68 000 ha skogsmark, till vilka man varken har finansiering eller konreta uppgörelser att luta sig mot.

– Samtidigt som alldeles nya siffror visar att värdefulla skogar avverkas i allt snabbare takt misslyckas regeringen med att ta kraftfulla initiativ för att vända den utvecklingen, säger Lasse Gustavsson, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF. Mål om långsiktigt skydd av skog kan inte nås utan tillräckliga anslag och propositionen presenterar tyvärr inga förslag som ger mer skydd för mindre pengar.

Ett av regeringens förslag är att formellt skydda de tidigare utpekade värdefulla skogarna på Fastighetsverkets och Fortifikationsverkets marker. Men det Carlgren inte är tydlig med är att för sina utpekade områden får Fastighetsverket full ersättning från det allmänna anslaget för biologisk mångfald. Anslag som annars hade kunna gå till andra markägares värdefulla skogar.

– Det är mycket bra med tydliga besked om att alla värdefulla skogar på statlig mark ska skyddas, men det är olyckligt att regeringen intecknar delar av anslaget till statens egen plånbok, säger Peter Westman, naturvårdschef på WWF.

Propositionen lyfter upp vikten av lokalt engagemang och i form av ett särskilt program aviserar regeringen en stärkning av den lokala och kommunala naturvården.

– Det är glädjande att framgången med de tidigare kommunala och lokala naturvårdsatsningarna nu resulterar i en fortsättning, avslutar Peter Westman.

Bakgrundsfakta: Avverkning av naturskogsliknande skogsbestånd är enligt miljömålsrådet den enskilt största åtgärden som bedöms hota den biologiska mångfalden. Enligt en ny uppföljning från Skogstyrelsen och Naturvårdsverket ökar idag avverkningstakten av nyckelbiotoper och skogar med höga naturvärden, vilket är ett dåligt betyg på stat och markägares sektorsansvar. 2008 avverkades nästan fem gånger så stor areal av nyckelbiotoper och områden med höga naturvärden på privatskogsbrukets marker jämfört med 2002.

Läs mer på: Kontrollstation – utvärdering av nationell strategi för formellt skydd av skog: http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/skogsstrategi/N_kontroll_skog.pdf För ytterligare information, kontakta: Lasse Gustavsson, generalsekreterare WWF, mobil: 070-105 30 55 Peter Westman, naturvårdschef WWF, mobil: 076-837 80 59 Katarina Herou, pressekreterare WWF, tfn: 08-546 57 507, 0702-825 125

Världsnaturfonden WWF

Ulriksdals Slott 170 81 Solna

Tfn: +46 8 546 57 507 Mobil: 0702 825 125

katarina.herou@wwf.se

Om oss

Världsnaturfonden WWF är med sina närmare fem miljoner supportrar en av världens ledande ideella miljö- och naturvårdsorganisationer. WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att: - bevara världens biologiska mångfald - verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt - minska föroreningar och ohållbar konsumtion. För mer information: www.wwf.se

Prenumerera

Dokument & länkar