Sefyr Värme, bokslutskommuniké 2012 och delårsrapport 1 oktober-31 december 2012

  • Framgångsrikt år med god lönsamhet

  • Fortsatt god tillgänglighet vid bolagets värmeanläggningar under kvartalet och för helåret förbättrad tillgänglighet och effektivitet vid flertalet anläggningar

  • Hög tillgänglighet och gynnsam väderlek under året har medfört lägre användning av fossila bränslen vilket gett positiva effekter på såväl resultat som miljö.

Nyckeltal räkenskapsåret 2012 (31mars- 31 dec 2011) och kvartalet 1 okt-31 dec 2012 (kvartal 1 okt-31 dec, 2011)

MSEK 1 okt-31 dec 2012 1 okt-31 dec 2011 1 jan-31 dec 2012 31 mars-31 dec 2011
Omsättning 202 179 648 419
EBITDA 89 89 252 95
Levererad värme och ånga (GWh) 352 296 1 078 711

Rapporten finns tillgänglig på Sefyr Värmes (www.varmevarden.se) webbsida samt på begäran i pappersformat på Sefyr Värmes huvudkontor.

____________

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Ericsson, CEO, tel 08-557 624 26; anders.ericsson@varmevarden.se

eller

Gudrun Rimmerfors, CFO, tel 019-777 07 52; gudrun.rimmerfors@varmevarden.se

____________

Informationen är sådan som Sefyr Värme ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 februari 2013 kl 9:30.

Sefyr Värme AB (publ), Väståstrand 5, 702 32 Örebro. Org. nr 556829-0075. Styrelsen har sitt säte i Örebro. Läs mer om bolaget på www.varmevarden.se.