Sefyr Värme, delårsrapport 1 januari-30 september 2013

Verksamheten juli - sept 2013

  • Fortsatt god tillgänglighet vid flertalet av bolagets värmeanläggningar dock med avbrott för årliga underhållsrevisioner
  • Varmare väder än motsvarande period föregående år men försålda volymer och omsättning i nivå med tredje kvartalet 2012 tack vare väderoberoende leveranser till industrin
  • Lägre EBITDA än föregående år huvudsakligen på grund av mer omfattande revisioner vid några anläggningar än föregående år
Nyckeltal     Kvartalet 1 juli -   30 sep Perioden 1 jan - 30 sep
      2013 2012 2013 2012
Omsättning, mkr 99 100 469 446
EBITDA, mkr 19 28 134 163
Försäljning   av värme och ånga   (GWh) 127 125 768 726

Rapporten finns tillgänglig på Sefyr Värmes (www.varmevarden.se) webbsida samt på begäran i pappersformat på Sefyr Värmes huvudkontor.

____________

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Ericsson, CEO, tel 08-557 624 26;  anders.ericsson@varmevarden.se

____________

Informationen är sådan som Sefyr Värme ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 november 2013 kl 13.00.

Sefyr Värme AB (publ), Väståstrand 5, SE-702 32  ÖREBRO. Org.nr 556829-0075. Styrelsen har sitt säte i Örebro. Läs mer om bolaget på www.varmevarden.se.

Dokument & länkar