Sefyr Värme, kvartalsrapport 1 juli - 30 september 2015 samt delåret 1 januari – 30 september 2015

  • Varmt tredje kvartal men liten effekt på försålda volymer värme under sommarperioden. Lägre leveranser av ånga till industrikunder under kvartalet än föregående år på grund av planerat underhållsstopp hos en av de större industrikunderna.

  • Omsättningen marginellt lägre under kvartalet än föregående år. Lägre omsättning för hela perioden beror främst av lägre försålda volymer men indexreglering i vissa kundavtal påverkar också negativt.

  • Årets underhållsrevisioner har genomförts utan oförutsedda händelser.

  • Begränsad resultateffekt av lägre försäljning hittills under året. EBITDA 3 mkr högre under tredje kvartalet än föregående år. Hög tillgänglighet vid koncernens anläggningar samt fokus på optimerad bränslemix har tillsammans med effekter av den nya prismodellen medfört begränsad resultateffekt av den lägre försäljningen.

  • Värmevärden har tecknat avtal med Pemco om att avyttra två mindre anläggningar, Bångbro och Näsviken. Affären väntas avslutas under Q1 2016 och har marginell betydelse på det finansiella resultatet.Nyckeltal
    Kvartalet 1 juli - 30 sept Perioden 1 jan - 30 sept
      2015 2014 2015 2014
Omsättning, mkr 99 101 415 438
EBITDA, mkr 29 26 144 152
Försäljning av värme och ånga   (GWh) 118 126 686 698

Rapporten finns tillgänglig på Sefyr Värmes (www.varmevarden.se) webbsida samt på begäran i pappersformat på Sefyr Värmes huvudkontor.

____________

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Ericsson, CEO, tel 08-557 624 26;  anders.ericsson@varmevarden.se

____________

Informationen är sådan som Sefyr Värme ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 november 2015 kl 15.00.

Sefyr Värme AB (publ), Väståstrand 5, SE-702 32  ÖREBRO. Org.nr 556829-0075. Styrelsen har sitt säte i Örebro. Läs mer om bolaget på www.varmevarden.se.

Dokument & länkar