Vasakronans bokslutskommuniké 2017

Det starkaste driftnettot någonsin

Stark efterfrågan på kontorslokaler, rekordlåga vakanser och stigande marknadshyror resulterade i det högsta driftnettot någonsin för Vasakronan.

 • Hyresintäkterna ökade totalt till 6 490 mkr (6 251), i ett jämförbart bestånd var ökningen 5 procent.
   
 • Uthyrningsgraden uppgick till 93,1 procent (94,2) och under året har projektfastigheten Sergelhuset planenligt tomställts, vilket påverkat uthyrningsgraden med -1,4 procentenheter.

  Fastighetskostnaderna uppgick totalt till -1 812 mkr (-1 792), i ett jämförbart bestånd var ökningen 2 procent.

 • Driftnettot ökade totalt till 4 678 mkr (4 459), i ett jämförbart bestånd var ökningen 6 procent.

 • Resultat före värdeförändringar och skatt ökade till 3 413 mkr (3 217), vilket motsvarar en ökning om 6 procent, förklarat av högre hyresintäkter.

 • Värdeförändring på fastigheter uppgick till 7 973 mkr (12 056), vilket motsvarar en värdeökning på 6,9 procent (11,6), främst till följd av stigande marknadshyror.

 • Fastighetsbeståndets värde uppgick vid periodens utgång till 126 875 mkr (115 922).

 • Värdeförändring på finansiella instrument uppgick till 468 mkr (-764) till följd av höjda långa marknadsräntor.

 • Resultat efter skatt uppgick till 9 269 mkr (11 472).

 • Andelen miljöcertifierade fastigheter ökade till 84 procent (77) vid årets utgång.

 • En vinstutdelning om 4 000 mkr (4 000) föreslås årsstämman.

I ett jämfört bestånd ökade hyresintäkterna med 6 procent. Nyuthyrningar har gjorts under året om totalt 167 000 kvadratmeter (140 000), med en årshyra motsvarande 613 mkr (475). Avtal har bland annat tecknats med det japanska klädesmärket UNIQLO som kommer att etablera sin första nordiska butik i Sverigehuset vid Kungsträdgården. Samtidigt har omförhandlingar och förlängningar motsvarande en årshyra på 1 036 mkr (807) gjorts, med en årshyra som överstiger den tidigare med 10,2 procent (10,6).

- Vi gör vårt starkaste driftnettoresultat någonsin, vilket är ett resultat av den starka efterfrågan på kontor. Driftnettot påverkas också positivt av de satsningar vi gjort de senaste åren på tekniksidan. Nu förändrar vi organisationen för att ytterligare vässa vårt erbjudande och ta tillvara på möjligheterna med ny teknik i våra fastigheter, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.

Värdet på fastigheterna ökade med 6,9 procent (11,6) under året, till största delen förklarat av stigande marknadshyror. Störst var värdeökningen i Stockholm där värdet ökade med närmare 8,5 procent.

Under kvartalet har också arbetet med att minska utsläpp kopplat till transporter uppmärksammats då Vasakronan och det branschöverskridandet initiativet ”Älskade Stad” erhöll Transportföretagens hållbarhetspris.

Fredrik Wirdenius
Vd Vasakronan
Tel: 070-553 80 62

E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se

Christer Nerlich
Chef ekonomi och finans
Tel: 070-968 15 40
E-post: christer.nerlich@vasakronan.se

Denna information är sådan som Vasakronan AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 februari 2018 kl.13.00 CET.

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 123 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 178 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 179 fastigheter med en total area om cirka 2,4 miljoner kvadratmeter (31 december 2017). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 127 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. För att på bästa sätt möta våra kunders behov och önskemål förvaltar vi alla våra fastigheter med egen personal. Totalt har Vasakronan cirka 350 medarbetare. Vår ambition är att skapa attraktiva och hållbara lokaler i stadsmiljöer där människor trivs och företag utvecklas. Vasakronan ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Med hållbarhet i fokusHållbarhetsfrågorna är en naturlig och integrerad del av Vasakronans verksamhet och omfattar frågor som rör miljö, ekonomi och ett socialt ansvar. Vasakronan är ett av få fastighetsföretag i världen som är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och sedan 2008 är vi vi klimatneutrala. Detta tack vare ett intensivt arbete med att minska energianvändningen och genom användning av el märkt Bra miljöval samt klimatneutral värme och kyla. Klimatneutraliteten innebär att driften av våra fastigheter inte bidrar till den globala uppvärmningen. Sedan 2009 har vi minskat vår totala energianvändning med cirka 47 procent och vi jobbar konsekvent och strukturerat med bland annat driftoptimering och energiinvesteringar för att sänka energianvändningen ytterligare. 2010 var vi först i Sverige med att lansera och införa gröna hyresavtal, något som idag är branschstandard. Sedan lanseringen har över 1000 av våra hyresgäster valt att teckna gröna avtal och vårt gröna erbjudande omfattar en rad olika servicetjänster. I november 2013 emitterade vi världens första gröna företagsobligation och i december 2014 var vi först i Europa att miljöcertifiera ett stort antal fastigheter enligt LEED Volume för befintliga byggnader. I slutet av 2014 påbörjade vi även ett arbete att utveckla laddparker för elbilar. Det projektet är en del i vårt arbete att minska antalet fossilberoende transporter. Genom dessa och många andra initiativ vill vi bidra till en bättre miljö i samarbete med bland andra våra hyresgäster, leverantörer och andra intressenter. Läs mer på www.vasakronan.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar

Citat

Vi gör vårt starkaste driftnettoresultat någonsin, vilket är ett resultat av den starka efterfrågan på kontor. Driftnettot påverkas också positivt av de satsningar vi gjort de senaste åren på tekniksidan. Nu lanserar vi en ny teknikorganisation för att ytterligare vässa vårt erbjudande och ta tillvara på möjligheterna med ny teknik i våra fastigheter.
Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan