Vasakronans bokslutsrapport 2012

Transaktioner för 8 mdkr har ytterligare förädlat fastighetsportföljen

  • Hyresintäkterna ökade med 2 procent i ett jämförbart bestånd och uppgick totalt till 5 969 mkr (6 048).
  • Uthyrningsgraden uppgick till 93,0 procent (93,0).
  • Driftnettot ökade till 4 272 mkr (4 211), och i ett jämförbart bestånd var ökningen närmare
    4 procent.
  • Överskottsgraden ökade till 72 procent (70) som ett resultat av både högre hyresintäkter och lägre fastighetskostnader.
  • Resultat före värdeförändringar och skatt förbättrades med 6 procent och uppgick till 2 613 mkr (2 468).
  • Värdeförändring fastigheter uppgick till 1 254 mkr (3 773), vilket motsvarar en värdeökning på 1,5 procent (4,9). Beståndets värde uppgick vid periodens utgång till 84,1 mdkr (82,4).
  • Orealiserad värdeförändring på finansiella instrument uppgick till -553 mkr (-931).
  • Resultat efter skatt uppgick till 3 923 mkr (3 938) och i resultatet ingår en positiv effekt av omvärdering uppskjuten skatt med 1 358 mkr.

Under året har kvalitetsväxlingen mot alltmer attraktiva fastigheter fortsatt. Senaste kvartalet har de nybyggda fastigheterna Koggen i Västra Hamnen och NCCs del av Triangeln förvärvats i Malmö. Nuvarande Triangeln, som Vasakronan äger sedan tidigare, genomgår en total ansiktslyftning och köpcentret blir därmed den största och modernaste gallerian i centrala Malmö. Även i Göteborg har transaktionsvolymerna varit omfattande under året, bl.a. genom förvärvet av huvuddelen av Diligentias kontorsbestånd och flera kombinationsförsäljningar som en följd av det. I Stockholm såldes Nacka Strand i början på året.

Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan, kommenterar:

- Totalt omsatte vi under 2012 fastigheter för 8 mdkr genom köp och försäljning, men vi har också investerat 2,2 mdkr i nyproduktion och i befintliga fastigheter. Det innebär att vi ytterligare stärkt vår position på hyresmarknaden och skapat förutsättningar för fortsatt hög uthyrningsgrad och god lönsamhet.

Driftnettot fortsatte att förbättras och ökade för året med närmare 4 procent i jämförbart bestånd. Ökningen förklaras av både högre hyresintäkter och lägre fastighetskostnader.

Fredrik Wirdenius kommenterar:

- För 2012 hade vi som mål att öka driftnettot i ett jämförbart bestånd med 2,5 procent, ett mål som vi med god marginal överträffade. Vi ser den starka driftnettoutvecklingen och den stigande överskottsgraden som ett tecken på en alltmer effektiv organisation och ett fastighetsbestånd som matchar marknadens efterfrågan.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd
Tel: 070- 553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se

Christer Nerlich
Chef ekonomi och finans
Tel: 070-968 15 40
E-post: christer.nerlich@vasakronan.se

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till 84 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Lund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 193 fastigheter med en total area på cirka 2,6 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se

Taggar:

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 180 fastigheter med en total area om cirka 2,4 miljoner kvadratmeter (30 juni 2018). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 134 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. Vår vision är den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Vasakronan har cirka 350 medarbetare och bolaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Med hållbarhet i fokusHållbarhetsfrågorna är en naturlig och integrerad del av Vasakronans verksamhet och omfattar frågor som rör miljö, ekonomi och ett socialt ansvar. Vasakronan är ett av få fastighetsföretag i världen som är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och sedan 2008 är vi klimatneutrala. Klimatneutraliteten innebär att driften av våra fastigheter inte bidrar till den globala uppvärmningen. Sedan 2009 har vi halverat vår totala energianvändning och vi jobbar konsekvent och strukturerat med bland annat driftoptimering och energiinvesteringar för att halvera den igen. 2010 var vi först i Sverige med att lansera och införa gröna hyresavtal, något som idag är branschstandard. I november 2013 emitterade vi världens första gröna företagsobligation och i december 2014 var vi först i Europa att miljöcertifiera ett stort antal fastigheter enligt LEED Volume för befintliga byggnader. Idag är 85 procent av vårt bestånd miljöcertifierat. Genom dessa och många andra initiativ vill vi bidra till en bättre miljö i samarbete med bland andra våra hyresgäster, leverantörer och andra intressenter. Läs mer på www.vasakronan.se