Vasakronans delårsrapport januari - juni 2011

Förbättrad uthyrningsgrad och fortsatt stigande fastighetsvärden

  • Hyresintäkterna ökade till 3 002 mkr (2 705).
  • Uthyrningsgraden förbättrades till 93,3 procent (92,3).
  • Driftnettot ökade till 2 046 mkr (1 806).
  • Resultat före värdeförändringar och skatt förbättrades, trots försämrat räntenetto, genom starkare driftnetto och uppgick till 1 190 mkr (1 135), en ökning med 5 procent.
  • Marknadsvärdet på fastigheterna ökade med 2,9 procent (2,8) förklarat av stigande marknadshyror och lägre direktavkastningskrav, och det uppgick vid halvårsskiftet till 80,3 mdkr.
  • Resultat efter skatt ökade till 2 494 mkr (2 240).
  • Obligationer har för första gången emitterats på den norska marknaden.

Den svenska fastighetsmarknaden utvecklades positivt under det första halvåret och värdet på Vasakronans fastigheter steg med 2,9 procent, främst förklarat av stigande hyror. Uthyrningsgraden utvecklades också positivt under det första halvåret och den förbättrades med hela 0,8 procentenheter till 93,3 procent. Under det andra kvartalet såldes fastigheten Rosteriet 7 på Liljeholmen i Stockholm, och i juli fortsatte renodlingen av Vasakronans bestånd genom försäljningen av Gångaren 10 vid Lindhagensplan i Stockholm.

Den svenska hyresmarknaden utvecklades positivt under det första halvåret och särskilt god var efterfrågan på moderna lokaler i centrala lägen i tillväxtorterna. Totalt har 102 000 kvm hyrts ut under första halvåret.

Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan kommenterar:

- Efterfrågan på den svenska fastighets- och hyresmarknaden har varit god under det första halvåret. Även dessa marknader kommer nu självklart att påverkas av turbulensen på de finansiella marknaderna, men det är i nuläget svårt att uttala sig om i vilken omfattning. När osäkerheten i marknaden ökar gynnas Vasakronan av sin finansiella stabilitet och kvaliteten i fastighetsbeståndet

En del av Vasakronans finansieringsstrategi är att ha tillgång till en bred och diversifierad upplåning. Därför har ett obligationsprogram satts upp i Norge och en första emission gjorts på 300 MNOK.

Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan
Tel: 08-566 205 10
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se


Christer Nerlich, chef ekonomi och finans Vasakronan
Tel: 08-566 20 540 
E-post: christer.nerlich@vasakronan.se

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till drygt 80 miljarder kronor. Inriktningen är kontorslokaler och butiker i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Lund. Fastighetsbeståndet omfattar cirka 220 fastigheter med en total area på omkring  2,8 miljoner kvadratmeter. Vasakronan ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se 

Taggar:

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 176 fastigheter med en total area om cirka 2,4 miljoner kvadratmeter (30 sept 2018). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 134 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. Vår vision är den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Vasakronan har cirka 310 medarbetare och bolaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Med hållbarhet i fokusHållbarhetsfrågorna är en naturlig och integrerad del av Vasakronans verksamhet och omfattar frågor som rör miljö, ekonomi och ett socialt ansvar. Vasakronan är ett av få fastighetsföretag i världen som är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och sedan 2008 är vi klimatneutrala. Klimatneutraliteten innebär att driften av våra fastigheter inte bidrar till den globala uppvärmningen. Sedan 2009 har vi halverat vår totala energianvändning och vi jobbar konsekvent och strukturerat med bland annat driftoptimering och energiinvesteringar för att halvera den igen. 2010 var vi först i Sverige med att lansera och införa gröna hyresavtal, något som idag är branschstandard. I november 2013 emitterade vi världens första gröna företagsobligation och 2018 gav vi ut världens första gröna certifikat. I december 2014 var vi först i Europa att miljöcertifiera ett stort antal fastigheter enligt LEED Volume för befintliga byggnader. Idag är 85 procent av vårt bestånd miljöcertifierat. Genom dessa och många andra initiativ vill vi bidra till en bättre miljö i samarbete med bland andra våra hyresgäster, leverantörer och andra intressenter. Läs mer på www.vasakronan.se

Prenumerera

Dokument & länkar