Vasakronans delårsrapport januari - juni 2011

Förbättrad uthyrningsgrad och fortsatt stigande fastighetsvärden

  • Hyresintäkterna ökade till 3 002 mkr (2 705).
  • Uthyrningsgraden förbättrades till 93,3 procent (92,3).
  • Driftnettot ökade till 2 046 mkr (1 806).
  • Resultat före värdeförändringar och skatt förbättrades, trots försämrat räntenetto, genom starkare driftnetto och uppgick till 1 190 mkr (1 135), en ökning med 5 procent.
  • Marknadsvärdet på fastigheterna ökade med 2,9 procent (2,8) förklarat av stigande marknadshyror och lägre direktavkastningskrav, och det uppgick vid halvårsskiftet till 80,3 mdkr.
  • Resultat efter skatt ökade till 2 494 mkr (2 240).
  • Obligationer har för första gången emitterats på den norska marknaden.

Den svenska fastighetsmarknaden utvecklades positivt under det första halvåret och värdet på Vasakronans fastigheter steg med 2,9 procent, främst förklarat av stigande hyror. Uthyrningsgraden utvecklades också positivt under det första halvåret och den förbättrades med hela 0,8 procentenheter till 93,3 procent. Under det andra kvartalet såldes fastigheten Rosteriet 7 på Liljeholmen i Stockholm, och i juli fortsatte renodlingen av Vasakronans bestånd genom försäljningen av Gångaren 10 vid Lindhagensplan i Stockholm.

Den svenska hyresmarknaden utvecklades positivt under det första halvåret och särskilt god var efterfrågan på moderna lokaler i centrala lägen i tillväxtorterna. Totalt har 102 000 kvm hyrts ut under första halvåret.

Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan kommenterar:

- Efterfrågan på den svenska fastighets- och hyresmarknaden har varit god under det första halvåret. Även dessa marknader kommer nu självklart att påverkas av turbulensen på de finansiella marknaderna, men det är i nuläget svårt att uttala sig om i vilken omfattning. När osäkerheten i marknaden ökar gynnas Vasakronan av sin finansiella stabilitet och kvaliteten i fastighetsbeståndet

En del av Vasakronans finansieringsstrategi är att ha tillgång till en bred och diversifierad upplåning. Därför har ett obligationsprogram satts upp i Norge och en första emission gjorts på 300 MNOK.

Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan
Tel: 08-566 205 10
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se


Christer Nerlich, chef ekonomi och finans Vasakronan
Tel: 08-566 20 540 
E-post: christer.nerlich@vasakronan.se

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till drygt 80 miljarder kronor. Inriktningen är kontorslokaler och butiker i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Lund. Fastighetsbeståndet omfattar cirka 220 fastigheter med en total area på omkring  2,8 miljoner kvadratmeter. Vasakronan ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se 

Taggar:

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 178 fastigheter med en total area om cirka 2,4 miljoner kvadratmeter (30 september 2017). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 123 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. För att på bästa sätt möta våra kunders behov och önskemål förvaltar vi alla våra fastigheter med egen personal. Totalt har Vasakronan cirka 350 medarbetare. Vår ambition är att skapa attraktiva och hållbara lokaler i stadsmiljöer där människor trivs och företag utvecklas. Vasakronan ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Med hållbarhet i fokusHållbarhetsfrågorna är en naturlig och integrerad del av Vasakronans verksamhet och omfattar frågor som rör miljö, ekonomi och ett socialt ansvar. Vasakronan är ett av få fastighetsföretag i världen som är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och sedan 2008 är vi vi klimatneutrala. Detta tack vare ett intensivt arbete med att minska energianvändningen och genom användning av el märkt Bra miljöval samt klimatneutral värme och kyla. Klimatneutraliteten innebär att driften av våra fastigheter inte bidrar till den globala uppvärmningen. Sedan 2009 har vi minskat vår totala energianvändning med cirka 47 procent och vi jobbar konsekvent och strukturerat med bland annat driftoptimering och energiinvesteringar för att sänka energianvändningen ytterligare. 2010 var vi först i Sverige med att lansera och införa gröna hyresavtal, något som idag är branschstandard. Sedan lanseringen har över 1000 av våra hyresgäster valt att teckna gröna avtal och vårt gröna erbjudande omfattar en rad olika servicetjänster. I november 2013 emitterade vi världens första gröna företagsobligation och i december 2014 var vi först i Europa att miljöcertifiera ett stort antal fastigheter enligt LEED Volume för befintliga byggnader. I slutet av 2014 påbörjade vi även ett arbete att utveckla laddparker för elbilar. Det projektet är en del i vårt arbete att minska antalet fossilberoende transporter. Genom dessa och många andra initiativ vill vi bidra till en bättre miljö i samarbete med bland andra våra hyresgäster, leverantörer och andra intressenter. Läs mer på www.vasakronan.se

Prenumerera

Dokument & länkar