Vasakronans delårsrapport januari – september 2013

Hållbara framgångar

Ökande fastighetsvärden, stigande hyror och god efterfrågan på lokaler, i kombination med ett fortsatt lågt ränteläge, ger ett starkt resultat för årets första nio månader. Det långsiktiga hållbarhetsarbetet bidrar positivt till lönsamheten.

  • Hyresintäkterna uppgick till 4 521 mkr (4 461), en ökning med 2 procent i ett jämförbart bestånd.
  • Uthyrningsgraden uppgick till 92,9 procent (93,4).
  • Driftnettot uppgick till 3 218 mkr (3 223), en ökning med 1 procent i ett jämförbart bestånd.
  • Resultat före värdeförändringar och skatt ökade till 2 038 mkr (1 966) till följd av ett förbättrat räntenetto.
  • Värdeförändring fastigheter uppgick till 1 329 mkr (1 083), vilket motsvarar en värdeökning på 1,6 procent (1,3). Beståndets värde uppgick vid periodens utgång till 86,2 mdkr.
  • Orealiserad värdeförändring på finansiella instrument uppgick till 1 112 mkr (-360) till följd av höjda långfristiga marknadsräntor.
  • Resultat efter skatt ökade till 3 659 mkr (2 040).

Hyresintäkterna fortsätter att öka, vilket medfört en ökning av driftnettot med 1 procent i ett jämförbart bestånd. Genom ett förbättrat räntenetto ökade resultat före värdeförändringar och skatt med 4 procent och uppgick till 2 038 mkr (1 966).

I början av oktober tilldelades Vasakronan energieffektiviseringspriset E-prize för det innovativa arbetet med att minska energianvändningen i fastighetsbeståndet. Samtidigt kom resultatet från den globala hållbarhetsundersökningen GRESB där Vasakronan var det enda svenska fastighetsbolag som nådde den högsta nivån ”Green star”. Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan, kommenterar:

- Det är oerhört glädjande att vårt målmedvetna hållbarhetsarbete nu tydligt bidrar till ökad lönsamhet. Den minskade energianvändningen har medfört årliga kostnadsbesparingar på cirka 100 mkr och en ökning av fastighetsvärdet med uppskattningsvis 2 mdkr – samtidigt som koldioxidutsläppen minskat med 97 procent. Det här visar att bra affärer och ansvarsfullt fastighetsföretagande går hand i hand.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd
Tel: 070-553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se

Christer Nerlich
Chef ekonomi och finans
Tel: 070-968 15 40
E-post: christer.nerlich@vasakronan.se

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till 86 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Lund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 190 fastigheter med en total area på cirka 2,6 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se

Taggar:

Om oss

Korta fakta om VasakronanVårt fastighetsbestånd omfattar 176 fastigheter med en total area om cirka 2,4 miljoner kvadratmeter (30 sept 2018). Merparten av beståndet ligger i Stockholm. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till 134 miljarder kronor. Vi erbjuder centralt belägna kontors- och butikslokaler i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom segmentet cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Vasakronan driver även bygg- och utvecklingsprojekt där vi utifrån ett helhetsperspektiv arbetar för att skapa de bästa lokallösningarna. Vi är också en stor aktör inom planering och utveckling av nya områden och stadsdelar. Vår vision är den goda staden där alla människor trivs och verksamheter utvecklas. Vasakronan har cirka 310 medarbetare och bolaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Med hållbarhet i fokusHållbarhetsfrågorna är en naturlig och integrerad del av Vasakronans verksamhet och omfattar frågor som rör miljö, ekonomi och ett socialt ansvar. Vasakronan är ett av få fastighetsföretag i världen som är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och sedan 2008 är vi klimatneutrala. Klimatneutraliteten innebär att driften av våra fastigheter inte bidrar till den globala uppvärmningen. Sedan 2009 har vi halverat vår totala energianvändning och vi jobbar konsekvent och strukturerat med bland annat driftoptimering och energiinvesteringar för att halvera den igen. 2010 var vi först i Sverige med att lansera och införa gröna hyresavtal, något som idag är branschstandard. I november 2013 emitterade vi världens första gröna företagsobligation och 2018 gav vi ut världens första gröna certifikat. I december 2014 var vi först i Europa att miljöcertifiera ett stort antal fastigheter enligt LEED Volume för befintliga byggnader. Idag är 85 procent av vårt bestånd miljöcertifierat. Genom dessa och många andra initiativ vill vi bidra till en bättre miljö i samarbete med bland andra våra hyresgäster, leverantörer och andra intressenter. Läs mer på www.vasakronan.se

Prenumerera

Citat

Det är oerhört glädjande att vårt målmedvetna hållbarhetsarbete nu tydligt bidrar till ökad lönsamhet. Den minskade energianvändningen har medfört årliga kostnadsbesparingar på cirka 100 mkr och en ökning av fastighetsvärdet med uppskattningsvis 2 mdkr – samtidigt som koldioxidutsläppen minskat med 97 procent. Det här visar att bra affärer och ansvarsfullt fastighetsföretagande går hand i hand.
Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan